Σάββατο , 13 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο Θανάσης Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Θωμάς Γιωτίτσας

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο Θανάσης Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Θωμάς Γιωτίτσας

 

 

Με απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, από την 1η Απριλίου 2015, καθήκοντα Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Θανάσης Μανταλόβας και καθήκοντα Αντιδημάρχου Οικονομικών ο Θωμάς Γιωτίτσας

Ο κ.Θ Μανταλόβας θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Ιωαννιτών, και του  μεταβιβάζονται  οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για :

 • Την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.
 • Την αρμοδιότητα, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου για το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων, έργων και δράσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών και άλλων προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ) που βελτιώνουν τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές του Δήμου, που προωθούν την τοπική οικονομική ανάπτυξη, που συμβάλουν στην απασχόληση και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
 • Την αρμοδιότητα της εισήγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου για θέματα που αφορούν την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού – επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και επιμέρους στους Τομείς (Τεχνικά, Χωροταξικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα)
 • Την αρμοδιότητα της εισήγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου για θέματα που αφορούν: i) την ετήσια κατανομή των πόρων του π/υ σε δράσεις και έργα , σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ii) τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων και των αναγκαίων παρεμβάσεων ανά Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου για την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ή/και εθνικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων.
 • Την αρμοδιότητα της ανάπτυξης, επέκτασης και βελτίωσης των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας, καθώς και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου
 • Την εποπτεία της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της βελτίωσης, μέσω της χρήσης και των ΤΠΕ, της ανταπόκρισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 • Την μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου
 • Την εποπτεία της παρακολούθησης και του ανασχεδιασμού των τυχόν επικαιροποιήσεων της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Ο κ.ΘΓιωτίτσας θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, και του μεταβιβάζονται  οι παρακάτω καθ ύλην αρμοδιότητες για:

 

 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής
 • Την εποπτεία και ευθύνη καθώς και τον έλεγχο όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
 • Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
 • Τμήματος Λογιστηρίου
 • Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήματος Ταμείου
 • Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού / Αποθήκης
 • Τμήματος Κληροδοτημάτων
 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων (πάσης φύσεως δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών) και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. ε Ν 3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ 15-06-1959) καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
 • Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) της διενέργειας διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργάνων και την έκδοση, υπογραφή των αντίστοιχων διακηρύξεων.

 

 

Δηλώσεις των δύο Αντιδημάρχων

 

Σε δηλώσεις του ο Θανάσης Μανταλόβας, αναφέρθηκε «στον κύκλο που κλείνει» , αυτόν της 20μηνης θητείας του στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και στην «νέα πρόκληση» που αποτελεί  η αναπτυξιακή διαδικασία στο Δήμο Ιωαννιτών.

Αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, δήλωσε:

«Σήμερα κλείνει ένας κύκλος με θετικό, θεωρώ, πρόσημο.

Με οργάνωση και μεθοδικότητα, κυρίως με τη δουλειά των εργαζομένων στην Οικονομική Υπηρεσία, θέσαμε σε νέες  -στέρεες-  βάσεις την οικονομική λειτουργία  του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ θεσπίσαμε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη βάση μετρήσιμων στόχων και δεικτών αξιολόγησης .

Τα αποτελέσματα είναι ορατά:

Για πρώτη φορά ο Δήμος Ιωαννιτών χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους έργα και δράσεις και θέτει τις βάσεις για να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα κυρίως στο επίπεδο της καθημερινότητας των πολιτών.

Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός έκλεισε με λειτουργικό πλεόνασμα 4,5 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά η ΣΑΤΑ δεν απορροφάται από τη «μαύρη» τρύπα των δανείων που κληρονομήσαμε, για πρώτη φορά οι εισφορά των πολιτών από τις ρυμοτομίες επιστρέφει στους ίδιους.

 

Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου, εργαζόμενους στην Οικονομική υπηρεσία γιατί έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, θα έλεγα υπερέβαλαν εαυτόν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου αιρετούς, γιατί η εξυγίανση του Δήμου Ιωαννιτών ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής επίπονης προσπάθειας.

Πετύχαμε όλοι μαζί αναγνωρίσιμα αποτελέσματα, σε συνθήκες πολύ δύσκολες, που αφορούν στο γενικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, των συνεχών και τεράστιων περικοπών  πόρων, όσο και στο ειδικό περιβάλλον με την κατάσταση που είχε περιέλθει η οικονομική υπηρεσία, τα υπέρογκα βάρη από τον υπερδανεισμό και την κακοδιαχείριση του παρελθόντος.

Ο τομέας του Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Με τους εθνικούς πόρους να είναι δυσεύρετοι, το στοίχημα για το Δήμο Ιωαννιτών στη νέα προγραμματική περίοδο, είναι να διεκδικήσει αποτελεσματικά ευρωπαϊκούς πόρους που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης στην τοπική οικονομία και δημιουργίας θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη η τοπική μας κοινωνία.

Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς, το Δήμαρχο Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη του, αλλά κυρίως για την καθημερινή και παραγωγική συνεργασία».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίστας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την αφορμή της ανάληψης των νέων μου καθηκόντων, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, Θωμά Μπέγκα, για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευθεί μια θέση με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η απόφαση αυτή του Δημάρχου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά ανθρώπων που συστρατευτήκαμε με κοινούς στόχους και είναι απόλυτα συνεπής με τη δέσμευση για ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συνδημότες μας ότι θα εργαστώ σκληρά ώστε να συνεχιστεί το επιτυχημένο έργο στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών. Ένα έργο με απτά αποτελέσματα που αναγνωρίζεται πλέον από όλους.

 

Θα προσπαθήσω σε συνεργασία με το άξιο ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας και με όλους τους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους, να εφαρμόσουμε εκείνες τις πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου και θα δώσουν την ώθηση για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να κάνουμε τη ζωή των συνδημοτών μας καλύτερη».

 

 

 

Δείτε Επίσης

Ανακοίνωση του Ν.Γκόντα για την διαδικασία εκλογής

“Με αίσθημα ευθύνης προς τους συμπολίτες μας, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας σχετικά με τα τεκταινόμενα ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments