Πέμπτη , 18 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Β.Τσίρκας (ΣΥΡΙΖΑ)–Τροπολογία με την οποία αίρονται τα εμπόδια συνταξιοδότησης για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Β.Τσίρκας (ΣΥΡΙΖΑ)–Τροπολογία με την οποία αίρονται τα εμπόδια συνταξιοδότησης για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΓΑ

v.tsirkasΑπό:Γιώργος Γκόντζος([email protected])–Ο Βασίλης Τσίρκας, βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε τροπολογία με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την οποία αίρονται τα εμπόδια συνταξιοδότησης για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Η σημαντική αυτή τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» και ψηφίστηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο ΟΓΑ διενεργεί αναδρομικό έλεγχο του χρόνου ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληρούσε εξ αρχής τις προϋποθέσεις ασφάλισης ή έπαψε κάποια στιγμή να τις πληροί, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της, ο ΟΓΑ προβαίνει σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών, ατόκως. Πρόκειται για περιπτώσεις που κάποιος ασφαλισμένος έπαψε για κάποιο διάστημα να ασκεί το αγροτικό επάγγελμα ή δεν εμφάνιζε αγροτικό εισόδημα κ.α.

Με την ψήφιση της τροπολογίας οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που μέχρι 31-12-2016 έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για όσο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30-6-2017. Να σημειωθεί ότι η ως άνω ρύθμιση ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά τον ίδιο χρόνο δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ο χρόνος αυτός θα υπολογιστεί με τη διαδοχική ασφάλιση.

Με την εν λόγω πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επέρχεται η νομιμοποίηση του διανυθέντος χρόνου ασφάλισης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31-12-2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Με τον τρόπο αυτό λύνεται το πρόβλημα χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΓΑ, που κινδύνευαν να μην τους χορηγηθεί η σύνταξη που τους αναλογεί παρά το γεγονός ότι είχαν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές.

 Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»

 

 

ΘΕΜΑ: 

Νομιμοποίηση του μέχρι 31-12-2016 διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΟΓΑ, κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης εγγεγραμμένων στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και του αναδρομικού ελέγχου του χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 59 του π.δ. 78/1998 (A’ 72) «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών», διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός από αυτούς είτε δεν πληρούσαν εξ αρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισής τους στον Οργανισμό είτε έπαυσαν κάποια στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της. Η διαπίστωση αυτή γίνεται, κατά συνέπεια, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός προβαίνει, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας αριθμός ασφαλισμένων να μην δικαιούνται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Το ανωτέρω πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) από την 1-1-2017 και εφεξής, με την αυτοδίκαιη ένταξη του Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών στον Ε.Φ.Κ..Α., στην οποία ορίζεται ότι «Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.».

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο, μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, να νομιμοποιηθεί ο μέχρι 31-12-2016διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ,εφόσον, μέχρι 31-12-2016, εξοφλήσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως, θα πρέπει να νομιμοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση που έχει γίνει μέχρι την ισχύ του νόμου ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής του ασφαλισμένου μέχρι 30.6.2017. Σε περίπτωση δε που ο τελευταίος εκπέσει της ρύθμισης, πριν καταβάλει όλες τις δόσεις του, θα νομιμοποιείται μόνο ο εξοφλημένος, βάσει των καταβληθεισών δόσεων, χρόνος ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η μη υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων, κατά τον ίδιο χρόνο, στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ασφάλισής τους να μην δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή, καθώς επίσης και να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά το χρόνο της ασφάλισής τους, θα πρέπει να διέμεναν νόμιμα στη χώρα. Ανάλογη ρύθμιση είχε γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), με τις οποίες  νομιμοποιήθηκε, υπό προϋποθέσεις,  ο μέχρι 30/9/2002 χρόνος ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη διάταξη, με την οποία οριστικοποιείται, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 31-12-2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

             Στο τέλος του άρθρου …… του Ν. …… προστίθεται το εδάφιο :

 

1.Οι  εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 έχουν υποβάλει και εκκρεμεί συνταξιοδοτικό αίτημα, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για όσο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβάλει  ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30-6-2017. Στον ως άνω χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και ο εξοφλημένος μέχρι τις 30-6-2017 χρόνος ασφάλισης λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Τα ως άνω εφαρμόζονται εφόσον:

α) κατά τον ίδιο χρόνο, δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως ισχύει και

β) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, κατά το χρόνο της ασφάλισής τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα.

  1. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72) κρίνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Αθήνα, 19 – 1 – 2017

 

 

Oι προτείνοντες βουλευτές

Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

ΒαγιωνακηΒάλια

Βάκη Φωτεινή

Βράντζα Παναγιώτα

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Γιαννακίδης Στάθης

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δημαράς Γεώργιος

Δημητριάδης Μίμης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

ΘραψανιώτηςΜανόλης

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιάννης Ιωάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κάτσης Μάριος

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λιβανίου Ζωή

Μάρδας Δημήτρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελής Αθανάσιος

Μουμουλίδης Θέμης

Μπγιάλας Χρήστος

Ντζιμάνης Γιώργος

Ουρσουζίδης Γιώργος

Πάλλης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κώστας

Ρίζος  Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σέλτσας Κώστας

Σηφάκης Γιάννης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκούφα Ελισσάβετ – Μπέττυ

Σταματάκη Ελένη

Σπαρτινός Κώστας

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Γιάννης

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζαμακλής Χάρης

Τσίρκας Βασίλης

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments