Σάββατο , 18 Ιουνίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Η ετήσια έκθεση έτους 2015 του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Τα μεγαλύτερα προβλήματα ,το ασφαλιστικό, η ανεργία, η υπερφορολόγηση και οι διαφορές με τις Τράπεζες.

Η ετήσια έκθεση έτους 2015 του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Τα μεγαλύτερα προβλήματα ,το ασφαλιστικό, η ανεργία, η υπερφορολόγηση και οι διαφορές με τις Τράπεζες.

οικονομουΑπό:Γιώργος Γκόντζος– Αναλυτικά στοιχεία για τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ παρουσίασε ο Απόστολος Οικονόμου στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 234 πολίτες, 103 επιχειρηματίες και 17 ομάδες πολιτών από όλη την  Ήπειρο, ήτοι είχαμε συνολικά 354 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Εξ αυτών 16 υποθέσεις αφορούσαν αλλοδαπούς.

Κατά περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είχαμε 21 προσφυγές, από την Π.Ε. Θεσπρωτίας 18, από την Π.Ε. Ιωαννίνων 291 και από την Π.Ε. Πρεβέζης 24.

Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά κατηγορία και αρμοδιότητα ήταν:

 1. Ογδόντα τρεις (83) υποθέσεις αφορούσαν Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές και εκκρεμότητες.
 2. Τριάντα μία (31) αφορούσαν εργασιακά θέματα και εργασιακά δικαιώματα.
 3. Ογδόντα έξι (86) ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.
 4. Πενήντα επτά (57) υποθέσεις αφορούσαν υπηρεσίες διαφόρων Δήμων της Ηπείρου.
 5. Τριάντα οκτώ (38) ήταν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με τις Τράπεζες, για ζητήματα κυρίως που προέκυπταν εκ δανείων.
 6. Τριάντα πέντε (35) ήταν υποθέσεις που αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς, Υπουργεία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου.
 7. Είκοσι τέσσερις (24) περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.

     Παράλληλα το γραφείο του Συμπαραστάτη συνέταξε ή προώθησε εβδομήντα έξι (76) έγγραφα με αιτήματα πολιτών και γνωμοδοτήσεις.

     Τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρονιάς που πέρασε, ήταν το ασφαλιστικό, η ανεργία, η υπερφορολόγηση και οι διαφορές με τις Τράπεζες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015

                      Ο θεσμός του Συμπαραστάτη δημιουργήθηκε για να επιληφθεί θεμάτων κακοδιοίκησης και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στα πλαίσια του κράτους δικαίου και σε συνθήκες οικονομικής ισορροπίας και ομαλής λειτουργίας του Δημόσιου τομέα. Οι οικονομικές συνθήκες της τελευταίας εξαετίας έχουν διαταράξει αυτές τις ισορροπίες και δημιούργησαν αμφισβήτηση στην ικανότητα του Διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί σε συνθήκες οριακές για τη λειτουργία του, έχοντας μάλιστα αυτός επιβαρυνθεί από τις συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δυσκολεύουν έτι περαιτέρω διοίκηση, πολίτες και επιχειρηματίες.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι ένας νέος ανεξάρτητος θεσμός, που εφαρμόστηκε πρώτα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα από πενταετίας κατόπιν των από πολλών ετών εισηγήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και που στη δική μας εκδοχή στοχεύει στην εξέταση καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση και φαινόμενα γραφειοκρατίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και παράλληλα είναι αυτός που διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ πολιτών και επιχειρηματιών αφενός και οργάνων της αιρετής Διοίκησης αφετέρου.

Είναι τρόπον τινά ο αποκεντρωμένος Συνήγορος του Πολίτη σε επίπεδο Περιφέρειας, με τη διαφορά πως τα όρια της δράσης του είναι σχετικά περιορισμένα, που όμως η γενικόλογη διατύπωσή τους στο νόμο, δίνει σ’ αυτόν ένα σχετικά ευρύτερο πεδίο παρεμβάσεών του.

 Θεσμικό Πλαίσιο

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης προβλέπεται στο άρθρο 179 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) το οποίο έχει ως εξής:

 1. Με  απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων  (2/3) του συνόλου των μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου. Ως περιφερειακός συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
 2. Ο περιφερειακός  συμπαραστάτης  υποστηρίζεται  διοικητικά  από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και 1. δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεων και  2. διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους διοικούμενους.
 3. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον περιφερειακό συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 4.  Ο περιφερειακός συμπαραστάτης  συντάσσει  ετήσια  έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του παρόντος. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης 3. μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη του νόμου τα όρια αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη, είναι περιορισμένα σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη, θεσμός που λειτουργεί στη χώρα μας από του έτους 1998, με συνέπεια οι μεν πολίτες της περιοχής να έχουν στο μυαλό τους το μοντέλο αυτό όταν απευθύνονται στον Συμπαραστάτη (τούτο αποδεικνύεται με τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω), ο δε Συμπαραστάτης να επιλαμβάνεται με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής, επειδή δεν θέλει και δεν μπορεί να αρνηθεί τη βοήθεια που του ζητούν.

Η αντίφαση αυτή μπορεί να λυθεί με σχετική τροποποίηση του νόμου, ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι και ο απώτερος στόχος του θεσμικού αυτού εγχειρήματος, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αιτημάτων των πολιτών και των υπηρεσιών του Συμπαραστάτη.

            Το νομοθετικό αυτό κενό, στην πράξη, αντιμετωπίστηκε με τη συνεργασία και τη βοήθεια των άλλων ανεξάρτητων αρχών που υπάρχουν στη χώρα μας. Θα βοηθούσε η νομοθετική ρύθμιση του θέματος ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις επί της αρμοδιότητας ενός εκάστου και της σύγχυσης του πεδίου δράσης του.

Επίσης θα βοηθούσε σημαντικά και η εκλογή των Συμπαραστατών του Δημότη, στους τέσσερις μεγάλους Δήμους της Ηπείρου, γεγονός που δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα.

 Προβλήματα Πολιτών και Επιχειρηματιών

 Τα προβλήματα των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης, αντανακλώνται σε τομείς που τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκαν λόγω οικονομικής αδυναμίας των πολιτών και των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Έτσι στους τομείς αυτούς όπως: ανεργία, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, διαφορές με Τράπεζες συνεχίζουν να παγιώνονται και επιδεινώνονται. Χειροτέρευση εργασιακών σχέσεων, υπερφορολόγηση, επιθετικότητα των Τραπεζών, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, είναι μια σειρά θεμάτων που κυριάρχησαν στα αιτήματα των πολιτών.

Παράλληλα η περιστολή των δημοσίων δαπανών επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία της διοίκησης η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες της εποχής.

Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν αποτυπώνουν – έστω και σχηματικά – σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα στην οποία κινήθηκε η κοινωνία της περιοχής Ηπείρου.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων που αφορούσαν κυρίως εργασιακές διαφορές ή διαφορές με Τράπεζες δεν είναι καταγραμμένος στην παρούσα έκθεση, κατ’ επιθυμία των ενδιαφερομένων, αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να αγνοηθούν ως φαινόμενα μιας πραγματικότητας, η οποία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια μόνο με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 234 πολίτες, 103 επιχειρηματίες και 17 ομάδες πολιτών από όλη την  Ήπειρο, ήτοι είχαμε συνολικά 354 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Εξ αυτών 16 υποθέσεις αφορούσαν αλλοδαπούς.

Κατά περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είχαμε 21 προσφυγές, από την Π.Ε. Θεσπρωτίας 18, από την Π.Ε. Ιωαννίνων 291 και από την Π.Ε. Πρεβέζης 24.

Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά κατηγορία και αρμοδιότητα ήταν:

 1. Ογδόντα τρεις (83) υποθέσεις αφορούσαν Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές και εκκρεμότητες.
 2. Τριάντα μία (31) αφορούσαν εργασιακά θέματα και εργασιακά δικαιώματα.
 3. Ογδόντα έξι (86) ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.
 4. Πενήντα επτά (57) υποθέσεις αφορούσαν υπηρεσίες διαφόρων Δήμων της Ηπείρου.
 5. Τριάντα οκτώ (38) ήταν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με τις Τράπεζες, για ζητήματα κυρίως που προέκυπταν εκ δανείων.
 6. Τριάντα πέντε (35) ήταν υποθέσεις που αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς, Υπουργεία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου.
 7. Είκοσι τέσσερις (24) περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.

Παράλληλα το γραφείο του Συμπαραστάτη συνέταξε ή προώθησε εβδομήντα έξι (76) έγγραφα με αιτήματα πολιτών και γνωμοδοτήσεις.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρονιάς που πέρασε, ήταν το ασφαλιστικό, η ανεργία, η υπερφορολόγηση και οι διαφορές με τις Τράπεζες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων αυτών, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη δυσμενή οικονομική κατάσταση και τις εξ αυτής κοινωνικές επιπτώσεις.

Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση: Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των εισοδημάτων δυσχέρανε σε μέγιστο βαθμό την καταβολή των εισφορών, με συνέπεια να αποκλείονται κάθε ασφαλιστικής κάλυψης πολλοί ασφαλισμένοι και οι οικογένειές τους.

Στο πεδίο της συνταξιοδότησης, είχαμε επιδείνωση του φαινομένου των καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών πράξεων, στην αναγνώριση και την καταβολή των συντάξεων, που φθάνει τις περισσότερες φορές σε καθυστερήσεις και πέραν των δύο ετών.

Εργασιακές συνθήκες – Ανεργία: Στις εργασιακές σχέσεις τα πράγματα παραμένουν σταθερά σε κακή κατάσταση. Οι απολύσεις συνεχίζονται, η ανεργία παραμένει υψηλή, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης λιγόστεψαν σε σχέση με αυτές της μερικής.

Τα προγράμματα απασχόλησης και επιχορήγησης θέσεων εργασίας, με επιδότηση των εισφορών, μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά τους νέους κυρίως, δεν λύνουν όμως το πρόβλημα της ανεργίας που παραμένει στην κορυφή όλων των κοινωνικών προβλημάτων, γιατί εκτός των άλλων οδηγεί και σε περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

Προβλήματα με Τράπεζες: Οι δυσκολίες συνεργασίας των Τραπεζών με τους πολίτες, έχουν εξομαλυνθεί ως ένα βαθμό, λόγω μιας πιο ευέλικτης πολιτικής που ακολουθούν έναντι των δανειοληπτών. Παραμένουν όμως μία σειρά θεμάτων προς επίλυση όπως π.χ. η κατάσχεση εκ μέρους των Τραπεζών μισθών, συντάξεων και άλλων βοηθημάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του υπόχρεου και χωρίς την τήρηση των απαγορεύσεων του νόμου, περί ακατάσχετων ποσών.

Μεγάλος αριθμός πολιτών και επιχειρηματιών επικαλούνται την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς Τράπεζες για δάνεια, προς ΔΟΥ για φόρους, προς ασφαλιστικά ταμεία για καταβολή εισφορών.

Ο Συμπαραστάτης σε αυτές τις περιπτώσεις, διαμεσολαβεί ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση και ευελιξία για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις τελευταίες, όλες σχεδόν ήταν μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε οικογενειακή βάση ή με ελάχιστους εργαζόμενους, κάτω από αντίξοες συνθήκες .

Με λιγότερη προκατάληψη και μικρότερη γραφειοκρατία εκ μέρους του Δημοσίου, μπορούν να στηριχθούν και να επιβιώσουν, γεγονός που θα είναι πολλαπλώς ωφέλιμο για την Εθνική Οικονομία.

   Προτάσεις

Α . – Γενικά

– Ο ατέλειωτος νομικισμός που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα με τους χιλιάδες νόμους και τις πολλαπλάσιες εγκυκλίους αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί περισσότερα, διότι τις περισσότερες φορές οι νέοι νόμοι έρχονται σε αντίθεση με τους προηγούμενους χωρίς να τους καταργούν, με αποτέλεσμα να αλληλοεπικαλύπτονται και αυτοαναιρούνται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του φαινομένου αυτού μας δίνουν η Φορολογική και η Πολεοδομική νομοθεσία.

– Οι περίφημες εγκύκλιοι των Υπουργείων, στην προσπάθειά τους να διευκρινήσουν ή ερμηνεύσουν νομοθετικές ρυθμίσεις, μπορούν συνειδητά ή όχι να τις ανατρέψουν και στην πράξη πολλές φορές να παράγουν δίκαιο αντίθετο του νόμου.

Σε κάθε περίπτωση καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει δίκαιο αντίθετο του νόμου ή να «ερμηνεύει» αυτόν αυθαίρετα και προς το χειρότερο.

Η υποχρέωση των οργάνων της Διοίκησης, για απάντηση στα αιτήματα των πολιτών εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, είναι ενδεικτική αλλά απαραίτητη, ώστε να επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της διοίκησης προς τον πολίτη, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως η απάντηση θα είναι ουσιαστική και όχι τυπική.

Η ενίσχυση της Διαύγειας, (διαγωνισμοί, προμήθειες) με την υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα για διαφάνεια μέσω της ανάρτησης στο διαδίκτυο των αποφάσεων και των πράξεών τους, βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία και έλεγχό τους.

Είναι αυτονόητο πως η Συνταγματική κατοχύρωση της αξιοκρατίας δια της ισονομίας σε όλα τα επίπεδα του Δημοσίου, θα ήταν η αρχή για την κυριαρχία του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Οι μηχανισμοί ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης γενικά, μέσω των Ανεξάρτητων Αρχών, επιτρέπει σε αυτές να λειτουργούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη, χωρίς όμως κοινή αντίληψη, συνεργασία μεταξύ τους και κοινή θέση, ώστε οι παρεμβάσεις που κάνουν να έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και να παράγουν θετικά αποτελέσματα. Ο καλύτερος συντονισμός τους, θα φέρει αντίστοιχα και καλύτερες υπηρεσίες από αυτές.

Β. – Ειδικά

– Οι προαναγγελθείσες αλλαγές του «Καλλικράτη», πρέπει να στοχεύουν στην ομαλότερη κα ταχύτερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και των οργάνων της.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στον ποιοτικό έλεγχο των αποφάσεων και στον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, γι’ αυτό και η παρουσία του ελεγκτή νομιμότητας είναι απαραίτητη.

Αναγκαία εργαλεία, για κάθε μορφής ανάπτυξη, είναι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου και η σύνταξη δασολογίου για την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας και την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Ο οδηγός του πολίτη που υπάρχει και λειτουργεί στην Περιφέρεια από διετίας, συνεισέφερε σημαντικά στην απλοποίηση των διαδικασιών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ώστε να έχουν σωστή καθοδήγηση και άμεση πρόσβαση στις καθ’ ύλην υπηρεσίες.

Το προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δημοσίου θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Συμπαραστάτης του Πολίτη δεν είναι ένας επί πλέον προϊστάμενος γι’ αυτούς, αλλά ένας σύμμαχός τους ο οποίος βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας κάθε εσωτερικής υπηρεσίας και που επιθυμεί πάνω απ’ όλα την καλύτερη συνεργασία μαζί τους προς όφελος των πολιτών της περιοχής.

Ο ορισμός κακοδιοίκηση και γραφειοκρατία δεν προϋποθέτει απαραίτητα την παραβίαση του νόμου, όσο την χρήση από μέρους τους μιας καλής συμπεριφοράς και της κοινής λογικής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις τυπικότητες στον χειρισμό των υποθέσεων που απασχολούν πολίτες και επιχειρηματίες, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε, με σχετική ελευθερία, λύσεις που δεν είναι απαραίτητο να περιγράφονται και στο νόμο, τον οποίο μπορούμε να ερμηνεύουμε διασταλτικά.

Συμπερασματικά

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι ένας Θεσμός που λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με τον νόμο του «Καλλικράτη», κατόπιν αλλεπάλληλων συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ως αποστολή ο Συμπαραστάτης έχει την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της γραφειοκρατίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και την υιοθέτηση των νόμιμων αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, για να αποτρέπονται και προλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα και ει δυνατόν να επιλύονται με τη διαμεσολάβησή του, ώστε οι πολίτες να έχουν εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας καθώς και αποφυγή των δικαστικών προσφυγών.

Προς εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του, για την εκλογή του Συμπαραστάτη απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η λειτουργία του θεσμού συνέπεσε με την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, με συνέπεια οι προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών καθώς και τα αιτήματά τους να είναι αρκετά διαφοροποιημένα σε σχέση με αυτά της νομοθετικής πρόβλεψης.

Έτσι προκειμένου το γραφείο να ανταποκριθεί στα καινούργια, διαφορετικής μορφής αιτήματα και προβλήματα των πολιτών, ξεφεύγει από το στενό θεσμικό του πλαίσιο, προκειμένου να δώσει λύσεις ρεαλιστικές, εντός μιας ουσιαστικής νομιμότητας.

Δημιουργήθηκε έτσι το εξής παράδοξο, ότι ενώ η παρουσία του Συμπαραστάτη προβλέφθηκε για συνθήκες ομαλής λειτουργίας της οικονομίας και των θεσμών, οι παρεμβάσεις του σήμερα αναζητούνται σε διαφορετικό επίπεδο, με πιο «σκληρά» προβλήματα προς αντιμετώπιση, όπως αυτά που αποτυπώνονται και στην παρούσα έκθεση.

Ελπίζοντας πως σας έδωσα μια σφαιρική και κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας του γραφείου για τον χρόνο που πέρασε, υπόσχομαι να συνεχίσω την προσπάθεια για καλύτερη και αποτελεσματικότερη υπεράσπιση πολιτών και επιχειρηματιών της περιοχής Ηπείρου.-

Ιανουάριος 2016

Δείτε Επίσης

Τρεις ενημερωτικές ημερίδες για την κυβερνοασφάλεια

Τρεις ενημερωτικές ημερίδες συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια ενώ τις ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments