Δευτέρα , 15 Απριλίου 2024
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Ο απολογισμός πεπραγμένων της ΑντιπεριφερειάρχηΤ.Καλογιάννη

Ο απολογισμός πεπραγμένων της ΑντιπεριφερειάρχηΤ.Καλογιάννη

Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—Στον απολογισμό πεπεραγμένων για το 2107 , στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου , η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,Τατιάνα Καλογιάννη σημείωσε τα εξής:

Περιφερειάρχα,

Η παρατεταμένη περίοδος κρίσης δεν οδηγείται, ακόμη, σε μία ευδιάκριτη δυναμική και εντατική ανάκαμψη των παραγωγικών μηχανισμών της χώρας μας. Οι διαδοχικές διακυβερνήσεις την περίοδο της κρίσης, παρ’ ότι διαβεβαίωναν για την θέλησή τους να εφαρμόσουν τις αναγκαίες και επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις, στην πράξη αποδεικνύεται, ότι άλλες προτεραιότητες βάρυναν και βαραίνουν στην λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τους ρυθμούς υλοποίησης των πολιτικών που θα δώσουν οξυγόνο στην οικονομία και στην κοινωνία. Και έτσι επιτυγχάνεται η στασιμότητα.

Όμως οι Περιφέρειες λειτουργούν. Παράγουν. Ελπίζουν. Είναι δίπλα στον πολίτη και μαζί, σε κλίμα -πρωτοφανούς για την χώρα μας- συνεννόησης και αλληλεγγύης, σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα στην κλίμακα που δραστηριοποιούνται.

Το 2017, και σχετικά με την δραστηριότητά μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σπουδαίων -για την Περιφέρεια μας- έργων, καταδείχθηκαν τρία ουσιώδη και κύρια στοιχεία που όρισαν την πολιτική μας τακτική και πρακτική και συνετέλεσαν στο να διατηρούμαστε ως Περιφέρεια – Παράδειγμα σε εθνική κλίμακα.

 1. Αποδείξαμε ότι οι Περιφέρειες έχουν τις δυνατότητες στο να αποτελούν αντίβαρο στο υπερτροφικό και αναποτελεσματικό κράτος.
 2. Οι επενδύσεις στην Περιφέρεια, δεν είναι απομονωμένες και τοπικού χαρακτήρα οικονομικές επεμβάσεις παροδικού χαρακτήρα, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργούνται συνέργειες μέσω αυτών, που να τις αναβαθμίζουν ως την μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική.
 3. Η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση όλων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων, είναι απολύτως αναγκαία καθώς εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση απώλειας χρόνου και απαλλάσσει από άσκοπη ανάλωση πολύτιμων δυνάμεων.

Με υπόβαθρο τις αρχές αυτές, εξελίχθηκε η αξιοποίηση των διατιθέμενων κονδυλίων και για το έτος 2017, είτε προερχόμενα από το Ε. Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», είτε από το ΠΔΕ, είτε από νέα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Υλοποιήσουμε δεκάδες έργα και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ξεπερνώντας τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την θέσπιση αλλά και τις συνεχόμενες αλλαγές του νόμου 4412/07-08-2016 (περί δημοσίων συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καθώς απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο (πχ έκδοση πρότυπων τευχών δημοπράτησης το 12/2016 – Κατευθυντήριες Οδηγίες – εκπαίδευση στελεχών, κλπ). Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου στις οποίες προβλέπονται διαδικασίες που ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Όμως, στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο 5ο έτος εξέλιξης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα παραθέσω ορισμένα ελαττώματα που έχουμε καταγράψει και η μη επίλυσή τους, δυσχέρανε και, σε πολλές περιπτώσεις, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών του προγράμματος:

 • Καθυστέρηση στην σύνταξη, στην έγκριση και στην δημοσίευση των προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, λόγω της μη ύπαρξης για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι τα τέλη του 2017) πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, αλλά και της διαδικασίας που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των υποσυστημάτων της κάθε πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση αυτών αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των προτάσεων.
 • Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αφού για την υλοποίηση των δράσεων ΤΠΕ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ από τότε και μέχρι σήμερα η συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για την έκδοση προσκλήσεων είναι ιδιαίτερη δύσκολη.
 • Καθυστέρηση στην σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και μη ολοκλήρωση, μέχρι σήμερα, των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Ταμείου και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις.
 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, δεδομένου ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εγκρίθηκε στις 24 – 07 – 2017 και έκτοτε οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της δράσης «Εξοικονομώ κατ’ Οίκων ΙΙ» ολοκληρώθηκαν μόλις στις 12 Μαρτίου 2018, ενώ παρατηρούνται πολλά σφάλματα ακόμη στην διαδικασία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας.
 • Καθυστέρηση στην χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα παιδείας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας.
 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης γης, δεδομένου ότι οι απαλλοτριώσεις ορίζονταν στο Ν4314/2014 και στον Ν4412/2016 ως προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να ολοκληρωθούν πλήρως για να προχωρήσει η δημοπράτηση των υποέργων. Η πρόβλεψη καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν4447/2016 τον Δεκέμβριο του 2016 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης έργου.
 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση προμηθειών. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κυρίως σε Υποέργα εξοπλισμού λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες.
 • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, καθώς μόλις τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδικασία απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων.
 • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο Φορέας που θα υλοποιήσει τις δράσεις, ως Ενδιάμεσος Φορέας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης / επιμόρφωσης, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής από το αρμόδιο υπουργείο.

Παρακάτω αναφέρω απολογιστικά τη δραστηριότητα των Διευθύνσεων επί των οποίων έχω την πολιτική ευθύνη:

 

 • Περιβάλλον

 

 1. Διαχείριση Απορριμμάτων.

Σχετικά με την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στον εγκεκριμένο σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας μας, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

 1. Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου
 • Στις 21-07-2017 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 • Το έργο βρίσκεται στο κατασκευαστικό στάδιο και υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 • Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αναμένεται το Σεπτέμβριο 2018 και η κανονική λειτουργία τον Ιανουάριο 2019.

 

 1. ΧΥΤΑ Ηπείρου

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία του εργοστάσιου συνεπάγεται και τη μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, μετά και τις αναγκαίες επεκτάσεις τους που προβλέπονται, ήδη, από τον αρχικό τους σχεδιασμό. Οι αναγκαίες μελέτες των επεκτάσεων αυτών, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο ΠΔΕ την 23η Νοεμβρίου 2017, ως έργο με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή των επεκτάσεων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ» με Π/Υ 569.437,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για το έργο αυτό, καθώς και για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων στραγγιδίων ΧΥΤΑ Ελληνικού» με Π/Υ 1.596.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου.

 

 • Υπό εκκρεμότητα τελούν:
  • Η ένταξη και υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή των επεκτάσεων των ΧΥΤΑ και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ» (Π/Υ 10.181.867,45€ με ΦΠΑ), μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ποσό που επιμερίζεται σε 3,7 εκατ. € για το ΧΥΤΑ του Ελληνικού και 5,8 εκατ. € για τον ΧΥΤΑ του Καρβουναρίου
  • Η επέκταση του ΧΥΤΑ Άρτας (Π/Υ 5,4 εκατ. €) έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ευθύνη του ΦοΔΣΑ Άρτας).

 

 • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τον «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016» προβλέπονται 12 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει την υλοποίηση, σε πρώτη φάση, των Σταθμών Μεταφόρτωσης  Ιωαννίνων, Ζίτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου, Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη, Ηγουμενίτσας & Πρέβεζας.

Η κατασκευή τους έχει ενταχθεί από την 11η Ιουλίου 2017 στην εκχωρημένη, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με προϋπολογισμό μελετών 12.349.685,03 €. Τα έργα έχουν, ήδη, δημοπρατηθεί, βρίσκονται σε διαδικασία για την υπογραφή των συμβάσεων και σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά προς χρήση μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (31-12-2018). Το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού ΣΜΑ Ηπείρου» που ολοκληρώνει την κατασκευή των ΣΜΑ είναι υπό συμβασιοποίηση.

 1. Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων.

Σύμφωνα με τον «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016» προβλέπονται 4 Μονάδες Κομποστοποίησης, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 • Η Μονάδα Κομποστοποίησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, χωροθετείται στην Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ηπείρου, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησή της ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του εργοστασίου.
 • Η Μονάδα Κομποστοποίησης της Π.Ε. Άρτας, προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα: IPA II Cross-Border Cooperation Programme (Interreg) «Greece – Albania 2014-2020. H χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 1.500.000€, εντάχθηκε στο πρόγραμμα την 24η Νοεμβρίου 2016. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (το έργο θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Ηπείρου και ΦοΣΔΑ Βλαχέρνας) και των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου εκκρεμεί ακόμη μέχρι σήμερα.
 • Για τις Μονάδες Κομποστοποίησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Π.Ε. Πρέβεζας ισχύουν τα παρακάτω:
  • Η Περιφέρεια Ηπείρου, για λογαριασμό των Δήμων Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, καθώς και για τους αντίστοιχους ΦοΔΣΑ, έχει αναλάβει την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων των μονάδων.
  • Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και οριστικών μελετών για την μονάδα κομποστοποίησης Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  • Στην Π.Ε. Πρέβεζας παρουσιάζεται καθυστέρηση καθώς ο Δήμος Πρέβεζας δεν έχει οριστικοποιήσει, μέχρι σήμερα, τον χώρο εγκατάστασης της μονάδας. Προτάθηκαν τρείς θέσεις, που κρίθηκαν ελαττωματικές, καθ’ ότι: Το 1ο γήπεδο αφορούσε ιδιωτική έκταση, το 2ο ήταν στη θέση Φράξυλα εκεί όπου αποθέτει σήμερα ο Δήμος Πρέβεζας τα ογκώδη, συνεπώς δεν εξασφαλιζόταν ευστάθεια λόγω του ασυμπίεστου επιχώματος και η 3η στη ΒΙ.ΠΕ.)
  • Τα, εν λόγω, έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της, ήδη, εκχωρημένης, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2010-2020»., με εκτιμώμενο Π/Υ μελέτης: 3,25 εκατ.€.
 1. Κεντρικά Πράσινα Σημεία (green points).
  • Σύμφωνα με τον σχεδιασμό «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016», προβλέπονται 18 Τοπικά Πράσινα Σημεία
  • Οι Δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά ανέλαβαν την υλοποίηση του Πράσινου Σημείου που χωροθετήθηκε στα όρια τους, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους Δήμους και, ήδη, έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
  • Η Περιφέρεια Ηπείρου για λογαριασμό των Δήμων Κόνιτσας, Πάργας, Πρέβεζας, Ζηρού, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Ζίτσας εκπονεί τις τεχνικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις των προβλεπόμενων κεντρικών πράσινων σημείων.
  • Τα, προαναφερόμενα στα σημεία β) και γ), έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της, ήδη, εκχωρημένης, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2010-2020». Ο συνολικός εκτιμώμενος Π/Υ ανέρχεται στα 5,5 εκατ. €.
  • Παράλληλα με τα πράσινα σημεία θα υλοποιηθούν και τα αντίστοιχα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), Γωνιές ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές, ότι στην Περιφέρειά μας υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής και λειτουργίας έργων, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει μεσομακροπρόθεσμα κάθε ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Άλλωστε για να είναι διαθέσιμη, σε κάθε πολίτη και ενδιαφερόμενο, η αποτύπωση της προκύπτουσας ωφέλειας από την υλοποίηση και μετά την λειτουργία των έργων αυτών, αναρτήσαμε τον Ιούλιο του 2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειάς μας, την σύνοψη της Μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης κόστους – οφέλους, πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η δεσπόζουσα θέση που έχουμε κατακτήσει στην διαχείριση απορριμμάτων, είναι ικανή προϋπόθεση, ώστε να εξυπηρετηθούν από τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειάς μας, όμορες περιοχές άλλων Περιφερειών για εναπόθεση ή και επεξεργασία σε επόμενο στάδιο, αστικών απορριμμάτων συγκεκριμένων ποσοτήτων και με καθορισμένο ρυθμό, έναντι αναλόγου οικονομικού ανταλλάγματος, που θα αποδίδεται στους ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειάς μας.

 1. Έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σχετικά με την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων (Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), έχουν συμβασιοποιηθεί, μέχρι σήμερα, έργα με προϋπολογισμό 45.797.462,38€ συνολικά προ ΦΠΑ, ενώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχαν πληρωθεί δαπάνες ύψους: 11.720.616,19€ ή ποσοστού: 25,60%.

Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι για να καλυφθεί η απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για ολοκληρωμένα δίκτυα και Ε.Ε.Λ. στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (> από 2.000 κατοίκους), είναι απαραίτητη η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ της Κόνιτσας (Π.Ε. Ιωαννίνων), πληθυσμού: 4.225 κατοίκων και του Καναλακίου (Π.Ε. Πρέβεζας), πληθυσμού: 2.500 κατοίκων.

Ο Δήμος Κόνιτσας έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για το έργο του, με αποτέλεσμα να τελεσφορήσει η συνεργασία που αναπτύξαμε σχετικά και να προχωρήσει προς υλοποίηση το 2018, μετά την ένταξή του στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Αντιθέτως, ο Δήμος Πάργας καθυστερεί την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, εγκρίσεων & αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να μην προχωρά, σήμερα, για ένταξη και υλοποίηση το έργο του Καναλακίου.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί επαγωγικά δυσμενή εξέλιξη και για τα αντίστοιχα δίκτυα υπόλοιπων περιοχών και οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, όπως η Κορωνησία, η Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα, Πράμαντα, Βουλγαρέλι, Αρίστη, Τσεπέλοβο, Κήποι κλπ

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Λ.Παππάς(Πρώην Πρόεδρος ΟΜΟΝΟΙΑΣ) Ο Φρέντι Μπελέρης, σκέφτεται πρωτίστως τα συμφέροντα των κατοίκων της Χιμάρας και όχι κάποιων  ολιγαρχών

  Από: Γιώργος Γκόντζος([email protected])— “Να σας πω γιατί έγινε αυτό που έγινε στην Χιμάρα  και ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments