Σάββατο , 18 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Συνάντηση Δημάρχου Ιωαννίνων με το νέο Διοικητή της ΥΠΑ – Σε θετική πορεία η αντιμετώπιση της πτητικής αξιοπιστίας του αεροδρομίου
Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü. ÅðéðëÝïí, óõíåëÞöèçóáí óôï ÷þñï áíá÷ùñÞóåùí ôïõ ÁåñïëéìÝíá ðÝíôå áëëïäáðïß, õðÞêïïé ÁöãáíéóôÜí (äýï æåõãÜñéá êé Ýíáò áíÞëéêïò), ïé ïðïßïé ìå ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò Äáíéêþí Áñ÷þí, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðñïáíáöåñüìåíç õðÜëëçëï ôïõ ôïõñéóôéêïý ãñáöåßïõ, åß÷áí ðñïãñáììáôßóåé íá ôáîéäåýóïõí áðü ôçí ÅëëÜäá ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò êáé ôåëéêü ðñïïñéóìü ôçí Éôáëßá. (EUROKINISSI // ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Συνάντηση Δημάρχου Ιωαννίνων με το νέο Διοικητή της ΥΠΑ – Σε θετική πορεία η αντιμετώπιση της πτητικής αξιοπιστίας του αεροδρομίου

Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü. ÅðéðëÝïí, óõíåëÞöèçóáí óôï ÷þñï áíá÷ùñÞóåùí ôïõ ÁåñïëéìÝíá ðÝíôå áëëïäáðïß, õðÞêïïé ÁöãáíéóôÜí (äýï æåõãÜñéá êé Ýíáò áíÞëéêïò), ïé ïðïßïé ìå ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò Äáíéêþí Áñ÷þí, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðñïáíáöåñüìåíç õðÜëëçëï ôïõ ôïõñéóôéêïý ãñáöåßïõ, åß÷áí ðñïãñáììáôßóåé íá ôáîéäåýóïõí áðü ôçí ÅëëÜäá ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò êáé ôåëéêü ðñïïñéóìü ôçí Éôáëßá. (EUROKINISSI // ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

 Σε θετική πορεία βρίσκεται η επίλυση του χρόνιου προβλήματος της πτητικής αξιοπιστίας του αεροδρομίου, όπως εκτιμά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας.

Ενημερώνοντας κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη συνάντηση που είχε με το νέο Διοικητή της ΥΠΑ, Κωνσταντίνο Λυντζεράκο, ο κ. Μπέγκας είπε πως:

«οι υποσχέσεις που πήραμε είναι ότι καταρχήν μέσα στο 2016 θα προχωρήσει από την πλευρά της ΥΠΑ η μελέτη και η εφαρμογή βελτιστοποίησης διαδικασιών προσέγγισης στο αεροδρόμιο, κάτι που θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις ακυρώσεις πτήσεων. Το 2017 μας δόθηκε ως χρονικός ορίζοντας για την εγκατάσταση του συστήματος προσέγγισης GBAS που θα οδηγήσει στην πλήρη επίλυση του προβλήματος».

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε «πολύ γόνιμη και ουσιαστική» τη συνεργασία που είχε με τον κ. Λυντζεράκο. Εξήγησε ότι η συνάντηση έγινε για να επικαιροποιηθούν με τη νέα ηγεσία της ΥΠΑ οι συζητήσεις και οι ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος Ιωαννιτών για το θέμα του αεροδρομίου και οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χ. Σπίρτζης πριν από τις εκλογές.

Ο κ. Μπέγκας εκτίμησε ως θετική τη διαβεβαίωση που έλαβε από τον κ. Λιντζεράκο για το ότι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι ένα από τα τρία αεροδρόμιο που αποτελούν προτεραιότητα της ΥΠΑ για την τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος προσέγγισης αεροσκαφών.

Επίσης στην ΥΠΑ τέθηκε από την πλευρά του Δήμου και το θέμα της μεταφοράς εντός του αεροδρομίου, του Β Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων, ώστε να αναβαθμιστεί η ικανότητα πυρασφάλειας του αεροδρομίου.

«Εκτιμώ πως είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Δεν εφησυχάζουμε, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα του αεροδρομίου. Μετά τη συνάντηση με τον Διοικητή της ΥΠΑ, απέστειλα σχετική επιστολή ώστε να επιβεβαιωθούν και γραπτώς τα όσα συμφωνήσαμε», κατέληξε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

 

 

Δείτε Επίσης

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα έχουν πιστωθεί τα πρώτα χρήματα

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα έχουν πιστωθεί τα πρώτα χρήματα για όλους εκείνους τους δικαιούχους ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments