Παρασκευή , 12 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων που επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε διεθνή πτήση.
Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü. ÅðéðëÝïí, óõíåëÞöèçóáí óôï ÷þñï áíá÷ùñÞóåùí ôïõ ÁåñïëéìÝíá ðÝíôå áëëïäáðïß, õðÞêïïé ÁöãáíéóôÜí (äýï æåõãÜñéá êé Ýíáò áíÞëéêïò), ïé ïðïßïé ìå ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò Äáíéêþí Áñ÷þí, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðñïáíáöåñüìåíç õðÜëëçëï ôïõ ôïõñéóôéêïý ãñáöåßïõ, åß÷áí ðñïãñáììáôßóåé íá ôáîéäåýóïõí áðü ôçí ÅëëÜäá ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò êáé ôåëéêü ðñïïñéóìü ôçí Éôáëßá. (EUROKINISSI // ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων που επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε διεθνή πτήση.

–Από Χάρης Δάφλος–

Συνελήφθησαν, χθες (18-06-2018) αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο αλλοδαπές, ηλικίας 33 και 20 ετών, οι οποίες επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε διεθνή πτήση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράνομη έξοδος από τη χώρα.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενες, εκ των οποίων η μία συνόδευε και το ανήλικο παιδί της, μετέβησαν στον Αερολιμένα Ιωαννίνων και κάνοντας χρήση πλαστογραφημένων – κλεμμένων δελτίων ταυτότητας αρχών Γαλλίας, επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Σουηδία.

Τα πλαστά – κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα και οι κάρτες επιβίβασης που κατείχαν, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

 

Δείτε Επίσης

Δ.Παπαγεωργίου-Δεν πρόκειται να παρέμβω στις διαδικασίες καμιάς παράταξης.

  Από:Γιώργος  Γκόντζος([email protected])—- Συνέντευξη στην οποία κατέθεσε  τις απόψεις  του για επίκαιρα ζητήματα του δήμου, ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments