Τρίτη , 16 Απριλίου 2024
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου

 

Κατόπιν  σχετικού  δημοσιεύματος  σε  τοπική  εφημερίδα  της  Άρτας  σχετικά  με  τις  ενέργειες  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Άρτας  προκειμένου  να  ελεγχθεί  η  νόμιμη  λειτουργία  του  Κοινωνικού  Ιατρείου-Φαρμακείου θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  :

 

Ο  Ιατρικός  Σύλλογος  Άρτας  έχει  αποστείλει  το  σχετικό  ερώτημα  στο νομικό  σύμβουλο  του  ΠΙΣ  , όσον  αφορά  τη  διαδικασία  αδειοδότησης  του  Κοινωνικού  Ιατρείου-Φαρμακείου.

Η γνωμοδότηση  του   Νομικού  Συμβούλου  του  ΠΙΣ  ,  μας  γνωστοποιεί  ότι:

 

Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4 έως 7  του  Π.Δ 84/2001 όπως  σήμερα  ισχύει, ορίζονται  τα  εξής:

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

  1. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ χορηγείται :

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση  άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

β. Σε  φυσικά  πρόσωπα,  με  την  προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού  φορέα  ορίζεται  επιστημονικά  υπεύθυνος, για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος.

γ. Σε νομικά  πρόσωπα, που  συνιστώνται  και  λειτουργούν  σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις , με  σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.  και  με  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  του  άρθρου  11  και  των  λοιπών  διατάξεων  του  παρόντος.

δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης , βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

ε. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Το Δ.Σ του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ` εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

στ. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από θετική γνώμη των οικείων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού. Ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαμβάνεται και αποφασίζει με τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (δ) και μέσα στην ίδια προθεσμία.

Στο Άρθρο 5 , 6 και 7  γίνεται  αναφορά  στα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  να  προσκομίσει  ο  φορέας   για  την  αδειοδότηση της  λειτουργίας  του  ιατρείου.

Επίσης  σύμφωνα με  το  Ν.4093/2012  για  τη  χορήγηση  της  βεβαίωσης  λειτουργίας των  παραπάνω  φορέων  παροχής  ιατρικών  και  οδοντιατρικών  υπηρεσιών  Π.Φ.Υ απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης  από  το  φυσικό  πρόσωπο  ή  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας  ή  του  αστικού συνεταιρισμού.

 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τη  γνωμοδότηση  του  νομικού  συμβούλου,  πολλές  φορές  οι  προθέσεις  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   είναι  προσφοράς   και  κοινωνικού  έργου, αλλά  θα  πρέπει:

α) να  μην  αποκλίνουν  από  τις  διατάξεις  του  νόμου   και β) εφόσον  κριθεί  ότι  χρειάζονται  κοινωνικά          ιατρεία,  να   νομοθετούν από  τη  Βουλή  με  πρωτοβουλία των Οργανισμών   Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή                 άλλων  φορέων, ώστε  η  λειτουργίας   τους  να  είναι  σύννομη,  απόλυτη  εθελοντική,  να  μην  υποκρύπτεται             κανένας  τυχόν  κερδοσκοπικός  χαρακτήρας  από  τους  γιατρούς που  παρέχουν υπηρεσίες, να  παρέχουν               υπηρεσίες  μόνο  σε   αποδεδειγμένα  άπορους, άστεγους και άτομα που  ανήκουν   σε  ευπαθείς  ομάδες.

 

Επομένως,  βάσει  των  ανωτέρω,  υπάρχει  περιοριστική  απαρίθμηση  ως  προς  το  ποιοι λαμβάνουν  την  άδεια  ιατρείου ή πολυιατρείου, πρέπει  να  τηρούνται   οι διατάξεις του  ως  άνω  Π.Δ  και  να  ληφθεί  νόμιμη  άδεια  από  τον  Ιατρικό  Σύλλογο,  αλλιώς  η λειτουργία  είναι  παράνομη  και  ευθύνονται  και  ατομικά  οι  γιατροί που  μετέχουν  σε  μη  σύννομο  πολυιατρείο.

 

Τέλος, δεν  είναι  γνωστό  με  ποια  σχέση  παρέχουν  οι  γιατροί  τις  υπηρεσίες  τους, αν είναι με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας ή  ως  ελεύθεροι  επαγγελματίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ή αν παρέχεται  εθελοντική  εργασία. Θα  πρέπει  ιδιαίτερα να  προσεχθούν  τα  έννομα  συμφέροντα  των  γιατρών  μελών  του  Ιατρικού  Συλλόγου από  αθέμιτο  ανταγωνισμό τέτοιων πολυιατρείων.

 

 

 

 

 

Στον  Ιατρικό  Σύλλογο  Άρτας  έως  και  σήμερα  δεν  έχει  υποβληθεί  καμία  αίτηση  για  τη  λειτουργία  του  ανωτέρω  φορέα  Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.

Θεωρούμε όμως μέριμνα του κράτους για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία και  η συνεχής συρρίκνωση της δημόσιας  υγείας  έχουν  σαν  αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμένου δικτύου  πρωτοβάθμιας  ιατρικής περίθαλψης.

 

Σας  επισημαίνουμε   ότι  στις   28-06-14  ψηφίστηκε  Π.Δ, που  καθορίζει  τις  προϋποθέσεις , κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα  φαρμακευτικής  περίθαλψης  ανασφάλιστων και  οικονομικά  αδυνάτων πολιτών. Σύμφωνα με το  ανωτέρω  Π.Δ :
Πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη  στις δομές  Υγείας του  ΕΣΥ (Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας) και  ΠΕΔΥ  (με την προϋπόθεση  να  υπάρχει  το ΑΜΚΑ  του  πολίτη)  έχουν  οι :
Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην  Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Τέλος , θέλουμε  όμως  να  τονίσουμε  ότι τα  μέλη  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Άρτας  συμβεβλημένοι  ή  μη  με  τον  ΕΟΠΥΥ  παρέχουν  καθημερινά  στα  ιατρεία  τους τις  υπηρεσίες  τους   στους  ανασφάλιστους – άπορους  συμπολίτες  μας  χωρίς  να  αμείβονται.

Όλα  αυτά  τα  χρόνια  οι  ιατροί  της  περιοχής  μας  δείχνουν την  κοινωνική  τους  ευαισθησία – και  έτσι  θα  συνεχίσουν –  και ποτέ  δεν  αρνήθηκαν  να  περιθάλψουν  συμπολίτες  μας στα  ιατρεία  τους, οι  οποίοι  ανήκουν  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες (άποροι, άνεργοι, πολύτεκνοι, μετανάστες κ.λ.π).

 

 

Το  Δ.Σ  του  Ιατρικού  Συλλόγου Άρτας

Δείτε Επίσης

ΠΑΣ – Παναιτωλικός 3-2: Ανάσα με ανατροπή στην ανατροπή

Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μήνες για να επιστρέψει στις νίκες ο ΠΑΣ Γιάννινα. Έπειτα από ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments