Πέμπτη , 30 Ιουνίου 2022
Αρχική / Επικαιρότητα / Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες
εργασίες, κατά το χρονικό διάστημα από 05-08-2019 μέχρι και 06-09-2019.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Το υπ’ αρίθμ. 75035 / Y00 / 5600 / 5624 / 621 / ΦM / ID108146 / εβ από 24-07-2019 έγγραφο, μετά της προσηρτημένης σε αυτό, εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
5. Την υπ’ αρίθμ. 1020 / 59709 / 290-α’ από 03-08-2019 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο
1.Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 05-08-2019 μέχρι και 06-09-2019, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
2.Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων: Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-
2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
 Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, Για την εκτέλεση των εργασιών θα αποκλείεται η λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κατά περίπτωση η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (αργή) ή, σε ειδικές περιπτώσεις, η αριστερή λωρίδα (ταχείας). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά, είτε στο σύνολο της κυκλοφορούμενης διατομής (αριστερή και δεξιά λωρίδα σε
δίιχνη διατομή) ή μόνο στη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται τοπικά, καταλαμβάνοντας χώρο μήκους μέχρι 100m. Συνολικά, η σήμανση θα τοποθετείται με το φως της ημέρας λίγο πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται επίσης με το φως της ημέρας, αμέσως μετά το πέρας εκτέλεσής τους. Με το πέρας εκτέλεσης των εργασιών, δεν θα παραμένουν πινακίδες ή μέσα εργοταξιακής σήμανσης επί του αυτοκινητοδρόμου.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θέση
1. Εργασίες για εγκατάσταση καμερών
Ανισόπεδος κόμβος Ιονίας οδού 64,370
2. Εργασίες για εγκατάσταση καμερών
Ανισόπεδος κόμβος Αράχθου 90,860
3. Εργασίες για εγκατάσταση καμερών
Ανισόπεδος κόμβος Ανηλίου 111,630
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει: μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα
μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Δείτε Επίσης

Υψηλή επίδοση στις Πανελλήνιες, για την Μυρσίνη Ντούτση του 9ου ΓΕΛ στα Καρδαμίστια

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 9ου ΓΕΛ Ιωαννίνων (Καρδαμιτσίων) συγχαίρει τους μαθητές του ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments