Δευτέρα , 27 Ιουνίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός

Σε ανακοίνωση της περιφέρειας Ηπείρου αναφέρονται τα εξής:

“Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες, κατά το
χρονικό διάστημα από 07-05-2019 μέχρι και 31-05-2019.-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Το υπ’ αρίθμ. 71555 / Y00 / 5600 / 692 / ΦM / ID102895 / δσ από 22-04-2019 έγγραφο, μετά της προσηρτημένης σε αυτό, εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
5. Την υπ’ αρίθμ. 1020 / 59709 / 285-α’ από 30-04-2019 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:
– 2 –
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 07-05-2019 μέχρι και 31-05-2019, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:
A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θεση
1
Καθαρισμός Οδοστρώματος και πεζοδρομίων σηράγγων με μηχανικό σάρωθρο.
Α/Κ Αράχθου – Α/Κ Παναγιάς 91-120,8 χλμ
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (αργή) σε όλο το μήκος της σήραγγας, και η κίνηση θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα. Έπειτα, θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη) λωρίδα και η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (αργή). Οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το μήκος της κάθε σήραγγας και το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα κινείται στο χώρο αυτό.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή συναρμογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με μέριμνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήμανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ημέρα μετά το πέρας των εργασιών.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή)
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. κ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. Α.Ε.Α. / Κ.Τ. / Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7. Δ.Α. ΧΩΡΑΣ
8. Τ.Τ. ΧΩΡΑΣ
9. Α.Τ. ΧΩΡΑΣ
10. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”

Δείτε Επίσης

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη 2η αναμνηστική δόση για ηλικίες 30-59 ετών

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά της covid-19 με ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments