Τρίτη , 6 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Εκδηλώσεις Ιωάννινα / ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

photoΑπό:Γιώργος Γκόντζος–Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Γεώργιος Δ. Καψάλης, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Τελετή Αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου, σε Επίτιμο Διδάκτορα  του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 19.30 στην Αίθουσα Τελετών “Γεώργιος Μυλωνάς” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη.

Έπαινος του Τιμωμένου από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Ανδρέα Δ. Φωτόπουλο.

Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή κ. Μηνά Η. Πασχόπουλο.

Περιένδυση του Τιμωμένου από την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια κυρία Μαργαρίτα K. Τζαφλίδου.

Επίδοση των τίτλων από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη.

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου, με θέμα:Η Ορθόδοξη Θεολογία ως Ιατρική Επιστήμη.

Μουσικό πρόγραμμα από την Καμεράτα, Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διεύθυνση Ορχήστρας: κ. Γεώργιος Χλίτσιος.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό. Προσέλευση έως τις 19.15’.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:       Στις 19.00’ το λεωφορείο του Πανεπιστημίου –με αφετηρία την Περιφέρεια- θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο προς την Πανεπιστημιούπολη για διευκόλυνση όσων επιθυμών να παραστούν στην τελετή.

 

Ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του τιμωμένου:

 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ἱ­ε­ρό­θε­ος, κα­τά κό­σμον Γε­ώρ­γιος Βλά­χος, γεν­νή­θη­κε στά Ἰ­ω­άν­νι­να τό 1945.

Ἔ­λα­βε τήν ἐ­γκύ­κλιο μόρ­φω­ση στήν πα­τρί­δα του καί ἐ­πε­ρά­τω­σε τίς γυ­μνα­σια­κές του σπου­δές στό Ἀ­γρί­νιο. Εἰ­σή­χθη στήν Φι­λο­σο­φι­κή Σχο­λή Ἰ­ω­αν­νί­νων, ἀλ­λά με­τεγγρά­φη στήν Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης (1964-1968), ἀπ’ ὅ­που ἔ­λα­βε τό πτυ­χί­ο μέ «ἄ­ρι­στα».

Ὑπηρέτησε στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καί Ἀλ­μω­πί­ας, (1969-1987), ἔπειτα γιά ἕ­να ἑ­ξά­μη­νο στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Θη­βῶν καί Λε­βα­δεί­ας (1987), καί ὡς Ἱ­ε­ρο­κή­ρυξ καί Διευθυντής Νεότητος στήν Ἱ­ερά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν (1987-1995).

Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου ἐ­ξε­λέ­γη τήν 19η Ἰ­ου­λί­ου τοῦ 1995, χει­ρο­το­νή­θη­κε τήν 20ή Ἰ­ου­λί­ου καί ἐν­θρο­νί­σθη­κε στήν Να­ύ­πα­κτο τήν 10η Σε­πτεμ­βρί­ου τοῦ ἰ­δί­ου ἔ­τους.

Διετέλεσε τέσσερεις φο­ρές μέ­λος τῆς Διαρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως ἐκ­πρό­σω­πος Τύ­που τῆς Διαρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί τῆς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ὁ­ρί­σθη­κε εἰ­ση­γη­τής στήν Ἱ­ε­ραρ­χί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἕνδεκα φορές (11) φο­ρές.

Πα­ρέ­δω­σε μα­θή­μα­τα Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Χρι­στια­νι­κῆς Ἠ­θι­κῆς (1988-1990) καί Βιοηθικῆς (2001) στήν Μπε­λε­μέ­ντειο Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή τοῦ Πα­τριαρ­χεί­ου Ἀ­ντιο­χεί­ας στόν Βό­ρειο Λί­βα­νο.

Ἐκ­προ­σώ­πη­σε τήν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος στά Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια: τοῦ «Ἐ­θνι­κοῦ Ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου» (ΕΡΣ), τῆς «Ἐ­θνι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς A­I­DS», τοῦ «Κέ­ντρου Ἐ­λέγ­χου Εἰ­δι­κῶν Λοι­μώ­ξε­ων» (ΚΕ­ΕΛ), τοῦ «Ὀρ­γα­νι­σμοῦ κα­τά τῶν Ναρ­κω­τι­κῶν» κλπ., στήν δια­κομ­μα­τι­κή Ἐ­πι­τρο­πή τῆς Βου­λῆς γιά τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα (1992). Διετέλεσε μέ­λος τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Πρό­νοιας (Ε­ΟΠ) καί τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου Ἰ­α­τρι­κῆς Ἠ­θι­κῆς καί Δε­ο­ντο­λο­γί­ας.

Ἔ­χει συγγράψει ἐνενήντα δύο (92) βι­βλί­α, τά ἑβδομήντα ἕνα (71) μεταφράσθηκαν, μέ πρω­το­βου­λί­α τῶν με­τα­φρα­στῶν, σέ εἴ­κο­σι τέσσερεις (24) ξέ­νες γλῶσ­σες.

Στά βιβλία του μελετᾶ θεολογικά, κοινωνικά, ἱστορικά, ἐθνικά, φιλοσοφικά, ψυχοθεραπευτικά, βιοηθικά θέματα.

Τό βι­βλί­ο «Τό Πρό­σω­πο στήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πα­ρά­δο­ση» βρα­βεύ­θη­κε ἀ­πό τήν Ἀ­κα­δη­μί­α Ἀ­θη­νῶν.

Ἀρθρογραφεῖ στόν ἡ­με­ρή­σιο καί ἑ­βδο­μα­διαῖ­ο Τύ­πο.

Ὡς Μη­τρο­πο­λί­της εἰσηγήθηκε σέ τρια­κό­σια πενήντα (350) δι­ε­θνῆ καί πα­νελ­λή­νια Συ­νέ­δρια στήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό.

Ἡ Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή, Τμῆ­μα Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας, τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ καί Κα­πο­δι­στρια­κοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν τόν ἀ­να­γό­ρευ­σε σέ ἐ­πί­τιμο Δι­δά­κτο­ρα (25-9-2008).

Δείτε Επίσης

Συνάντηση δημάρχου Ιωαννίνων με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments