Τετάρτη , 15 Σεπτεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους έχουν οι οφειλέτες του Δήμου Ιωαννιτών

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους έχουν οι οφειλέτες του Δήμου Ιωαννιτών

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλές τους προς το Δήμο Ιωαννιτών, με ευνοϊκούς όρους και σημαντικές μειώσεις στις προσαυξήσεις, έχουν οι οφειλέτες, τους οποίους ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, προέτρεψε  να αξιοποιήσουν την ευκαιρία κάνοντας χρήση του νόμου 4321/2015, γνωστού ως «νόμου των 100 δόσεων», στον οποίο μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ συμπεριλαμβάνονται και οι Δήμοι.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών προχωράει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών, που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015. Μια ειδοποιός διαφορά σε σχέση με προηγούμενους νόμους είναι ότι στη ρύθμιση αυτή συμπεριλαμβάνονται και των οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν.1337/1983.

«Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει την τελευταία, ίσως, ευκαιρία σε όσους οφείλουν προς το Δήμο μας να επιτύχουν μια επωφελή «συμφωνία» για να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές και να τύχουν των ευεργετικών επιπτώσεων της ρύθμισης», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Υπογράμμισε πως κατανοεί πλήρως τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά, όπως σημείωσε η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθούν οφειλές με μεγάλο οικονομικό όφελος από τις μειώσεις των προσαυξήσεων.

Κάλεσε του οφειλέτες να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία (οδός Καπλάνη 7 στο ισόγειο) και να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν καλώντας στο 2651 3 61323 και στο 2651 3 61338.

 

Κεντρικό ζήτημα οι οφειλές

Ο κ. Γιωτίτσας τόνισε πως «το ζήτημα των οφειλών προς το Δήμο έχει ιεραρχηθεί ως ένα από τα σημαντικότερα για τη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών».

Εδώ και αρκετούς μήνες έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια διεκδίκησης – με όλα τα νόμιμα μέσα- των χρεών προς το Δήμο είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις. Ειδικά για όσους οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά (και είναι περίπου 30 περιπτώσεις), έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός φάκελος κάθε οφειλής και έχει ανατεθεί σε νομικό ο χειρισμός τους. Σύμφωνα με τον κ. Γιωτίτσα ο στόχος είναι με την αποστολή εξωδίκου να πιεστούν αρχικά οι μεγαλο-οφειλέτες στην κατεύθυνση ρύθμισης των οφειλών τους. «Σε περίπτωση μη υπαγωγής στη ρύθμιση και μη εξόφληση των οφειλών, αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής η διεκδίκηση τους με κάθε νόμιμο τρόπο και κάθε ένδικο μέσω», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Υπογράμμισε δε πως η συγκεκριμένη επιλογή δεν έχει τιμωριτικό ή ρεβανσιστικό χαρακτήρα, αλλά «είναι καθαρά μια επιλογή-μονόδρομος, μια ηθική υποχρέωση προς όλους τους συνδημότες μας και κυρίως αυτούς που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους ακόμη κι αν η οικονομική τους δυνατότητα είναι περιορισμένη».

Οι δυνατότητες που δίνει η ρύθμιση

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για τα ισχύοντα με τη νέα ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο μας δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από αίτησης και επιλογή του οφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα είκοσι (20) ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα :

α) Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Οι απαλλαγές, υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Στην εν λόγω ρύθμιση δύνανται τέλος να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που είτε τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου είτε έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 26/5/2015.

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Χ.Ματσούκας: (ΕΤΕΠ Τομέα Υγείας του Παιδιού):Ενδιαφερόμαστε πρώτα απ’ όλα για την ασφάλεια των φοιτητών , των εργαζόμενων και των δομών-Έχουμε σαν όπλο μας το εμβόλιο.

Από:Γιώργος Γκόντζος(ggontzos@yahoo.gr)—- “Ο κόσμος έχει κουραστεί , και οι φοιτητές και εμείς έχουμε κουραστεί στα ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of