Πέμπτη , 7 Δεκεμβρίου 2023
Αρχική / ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμού – ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως) για το 2019 προχώρησε στην ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Στη συνεδρίαση η κεντρική εισήγηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ενώ παραβρέθηκαν και απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν οι ορκωτοί λογιστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα, ανέρχονται στο ποσό των 43.271.781,49 ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2019 ανέρχονται στο ποσό των  4.203.701,11 ευρώ, ενώ τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σε 64.068,23 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2019, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 71.609.457,07 ευρώ.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 33.462.714,60 ευρώ και μειώθηκε σε σχέση με το 2018 κατά 20,43%.

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των 48.069.659,46 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 43.271.781,49 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού 42.481.146,99 ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα  της χρήσεως 2019, το οποίο ανέρχεται σε 790.634,50 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 160.191,00 ευρώ και το υπόλοιπο πλεόνασμα χρήσεως εις νέον είναι 630.443,50 ευρώ.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς, την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου  και την KA FINANZ AG ανέρχονται στο ποσό των 14.918.339,58 ευρώ και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 1.696.040,86 ευρώ.

Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 13.802.642,15 ευρώ, οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.676.514,30 ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 5.304.984,00 ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Βάββας, το βασικό ζητούμενο για τον Δήμο είναι η αύξηση των εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας, παράγοντες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση περισσότερων έργων προς όφελος των πολιτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το σώμα.

Δείτε Επίσης

Ο Δήμος Ιωαννιτών τιμά τον Λορέντζο Μαβίλη

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και η Κοινότητα Βασιλικής τιμούν ...