Κυριακή , 4 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ
ÊéíçôÞ ìïíÜäá ôïõ ÅÏÄÕ óôç äïìÞ, ôç ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2020. ÊëéìÜêéï ôïõ ÅÏÄÕ ìå åðéêåöáëÞò ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáíáãéþôç ÁñêïõìáíÝá êáé ôïí êáèçãçôÞ ÓùôÞñç Ôóéüäñá ìåôÝâçóáí óôï ðëáßóéï ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ó÷åäßïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò äéáóðïñÜò êñïõóìÜôùí COVID-19, óå äïìÞ ðñïóöýãùí (îåíïäï÷åßï) óôï Êñáíßäé ðïõ ëåéôïõñãåß õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ Äéåèíïýò Ïñãáíéóìïý ÌåôáíÜóôåõóçò (ÄÏÌ) ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí åëÝã÷ïõò óå öéëïîåíïýìåíïõò ôçò êáèþò êáé óå ðñïóùðéêü ôçò äïìÞò. ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí Ýëåã÷ïé óå 470 ùöåëïýìåíïõò êáèþò êáé óôïõò åñãáæüìåíïõò óôï ÊÝíôñï Õãåßáò Êñáíéäßïõ, ôïõ ÄÏÌ êáé ôçò äïìÞò êáé áíáìÝíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá. Åðßóçò, äüèçóáí áíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéáóðïñÜò ôçò íüóïõ êáé ôçí ïñèÞ ëåéôïõñãßá ôçò äïìÞò âÜóåé ôïõ ðñùôïêüëëïõ ôïõ ÅÏÄÕ. Óôçí óõãêåêñéìÝíç äïìÞ öéëïîåíßáò óôï Êñáíßäé, ìåôÝâçóáí ãéá åðéôüðéï Ýëåã÷ï ï õðïõñãüò ÌåôáíÜóôåõóçò êáé Áóýëïõ Íüôçò ÌçôáñÜêçò åðéêåöáëÞò êëéìáêßïõ ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãåßïõ, êáèþò êáé ï õöõðïõñãüò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé Äéá÷åßñéóçò Êñßóåùí, Íßêïò ×áñäáëéÜò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÅÏÄÕ/STR

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

  1. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00
  2. Ιωάννινα, Πλατεία Ηπείρου, 09:00-17:00
  3. Ιωάννινα, Κοινοτικό Κατάστημα Μεταμόρφωσης Ζίτσας, Ζίτσα, 10:00-13:00

Δείτε Επίσης

ΠΑΣ – Παναιτωλικός 3-2: Ανάσα με ανατροπή στην ανατροπή

Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μήνες για να επιστρέψει στις νίκες ο ΠΑΣ Γιάννινα. Έπειτα από ...