Παρασκευή , 12 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΙΣ 25-01-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΙΣ 25-01-2021

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 14:00, είναι τα εξής:

  1. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

2.Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ Ιωαννίνων προς τον Δήμο Ιωαννιτών.

3.Ορισμός δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ. 270/1981).

4.Λύση μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης ακινήτου (Κοινοτικού Καφενείου Μουζακαίων).

5.Παραχώρηση γραφείου για την στέγαση της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

6.Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 370/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ESB) (Αριθμός Απόφασης Δ.Ε.Π. 41/2020)», ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων (Αριθμός Απόφασης Δ.Ε.Π. 01/2021).

7.Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Γυμνασίου Ιωαννίνων και του 2ουΓενικού Λυκείου Ιωαννίνων στην Esolnet Hellas ΕΠΕ, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

8.Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση –Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα7η, α/α 1): «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 14.000 πατρογονικών ορνίθων, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (στο άρθ. 9 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ.Αριστείδης Παππάς, Αντιδήμαρχος

9.Έγκριση οριστικής απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου, λόγω ακαταλληλότητας.

10.Έγκριση Προσωρινής παραχώρησης προς χρήση του ΚΗΥ 9198 λεωφορείου του Δήμου στην Δημοτική Κοινωφελή ΕπιχείρησηΠεριφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

11.Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία Αντιγόνης Ζιάρκα-Μπλάτζου με Κ.Α. 1406009/Ο.Τ. 172του εγκεκριμένου Ρ.Σ. οικισμού Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.

12.Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0103015 του Γεωργίου Κάτσιου στο Ο.Τ. 152του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Πεδινήςτου Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.

13.Ετήσια έκθεση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

14.Έγκριση παραχώρησης έκτασης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Ιωαννίνων.

15.Προσθήκη προσωνυμίας στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων σε «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΠΑΣ».

16.Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών.

17.Καθορισμός ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2021.

18.Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω εκμίσθωσης.

19.Σύσταση μητρώου εθελοντών στον Δήμο Ιωαννιτών.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...