Πέμπτη , 16 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με τα άρθρα 11, 114 Ν. 4623/2019, 174 και 184 Ν. 4635/2019, 41 Ν. 4954/2022 και 11 και 46 Ν. 5043/2023 και με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023,

 • των άρθρων 95, 96 και 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 • του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α’),
 • των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29.02.2012) και
 • τις υπ΄ αριθμ. 375/39167/02.06.2022 και 46197/18.06.2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

σας καλούμε να προσέλθετε σε, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι στην καταρτισθείσα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ενημέρωση σχετικά με την Αριθμ. Πρωτ. 60241/31.05.2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led και λήψη απόφασης περί έγκρισης:

α)  Του σχεδίου της σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led, επί ήδη εγκεκριμένου σχεδίου.

β) Του σχεδίου της σύμβασης μεσεγγύησης (των εκχωρημένων και ενεχυρασμένων απαιτήσεων) μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led, επί ήδη εγκεκριμένου σχεδίου.

γ)     Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων με βάση τα σχέδια αυτών, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή παραρτήματος για την ολοκλήρωση των συμβάσεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Εξώδικος συμβιβασμός και καθορισμός τιμής μονάδας για οφειλή λόγω προσκύρωσης – (Δ.Ε. 216/2024).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Λήψη απόφασης για σύνταξη συμβολαίου προσκύρωσης και ακύρωσης συμβολαίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Λύση του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Μανδριά Τσάκα Ασβεστοχωρίου» Δήμου Ιωαννιτών με την εταιρία COSMOTE και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία Ο.Τ.Ε.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Μπάφρας.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για το έργο: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΡΙΣΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ» στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ (πάροχος) και με ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023 – (Δ.Ε. 223/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

 1. Παράταση μίσθωσης ακινήτων των δέκα (10) Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και του ενός (01) Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και Ιδιωτικά ΙΕΚ (μετονομασία σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ) για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των Δημοσιών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννίνων κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΙΕΚ ΔΥΠΑ για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννίνων κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας

 1. Έγκριση της αντιμισθίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Ιωαννίνων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Έγκριση σχεδίου συμφωνίας πλαίσιο (FRAMEWORK AGREEMENT) μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (UNHCR) και την INTERSOS HELLAS.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ

 

Δείτε Επίσης

ΣΟΡΟΣ ΑΝΤΡΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΖΟΥ

Σοκαρισμένη η τοπική κοινή γνώμη μετά από τον εντοπισμό  σήμερα το πρωί της Παρασκευής από ...