Κυριακή , 4 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων την ερχόμενη Δευτέρα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων την ερχόμενη Δευτέρα

Την ερχόμενη Δευτέρα, στις έξι το απόγευμα, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Η συνεδρίαση, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά όλα τα θέματα της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
1. Έγκριση δουλείας διόδου διαμέσου δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Λογγάδων
2. Έγκριση λύσης μίσθωσης κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και διενέργειας νέας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του κοινοτικού καφενείου Μπάφρας.
3. Έγκριση εκμίσθωσης του Σχολικού κλήρου (αγροτ. 28) στη θέση «Κάμπος Τριχιά» Κοινότητας Κρανούλας.
4. Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Καφενείου Μουζακαίων, μετά την διενέργεια δύο
άγονων δημοπρασιών.
5. Ανανέωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με
νεοπλασματική ασθένεια «Η φλόγα».
6. Διόρθωση τμημάτων Κτηματολογίου Σταυρακίου μέσω διαδικασίας πρόδηλου σφάλματος.
7. Εξέταση αιτήματος Digea- ψηφιακός πάροχος Α.Ε. για λύση της μίσθωσης.
8. Καταβολή αποζημίωσης στον Κούση Λεωνίδα του Βαγγέλη πρώην, υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών
ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
9. Καταβολή αποζημίωσης στον Τσιατούρα Γεώργιο του Παύλου πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών
ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.
10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση του 20% των εσόδων από μισθώματα του Κληροδοτήματος
«Ελευθερίας Μπάρκα», έτους 2020.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
11. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής
του έργου ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ –Διασύνδεση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ στην εταιρεία «ΟΤΕ
Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1067/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής του υπ’ αριθ.
13375/14-10-2021 εγγράφου της ΕΤΑΔ Α.Ε.
13. Σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων για την
επιδότηση Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών Φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες για τις
μετακινήσεις τους με το Αστικό ΚΤΕΛ. (Αρ. απόφασης 1103/2021 της Οικονομικής Επιτροπής)
14. Λήψη απόφασης για την καταβολή τέλους παρεπιδημούντων.
15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2021.

Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 61966c2b5243b938f782255b στις18/11/21 17:07

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Πήχας, Αντιδήμαρχος
16. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών στο
Ο.Τ. 303 στην οδό Εμμανουήλ Ξάνθου, μετὰ από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με
ΚΑΕΚ 201190314001, των Κωνσταντίνου και Βασιλικής Λεοντίου, σε εφαρμογή των άρθρων 87 έως 93
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020). (Αρ. απόφ.
120/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Σάββα Νικολάτου (κόμβος
Σεισμοπλήκτων) στην Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. 131/2021 Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής)
18. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για ξενοδοχειακή μονάδα (5) αστέρων της εταιρείας
«ΠΑΡΑΛΙΜΝΕΙΟΣ ΞΤΟΕ ΑΕ» που βρίσκεται στη θέση Μπογιαννή – Βοτανικός του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ.
απόφ. 132/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση συνεργείου συνήθων οχημάτων και χρήση
εμπορικού καταστήματος της Βαϊούλας Μπλέτσου που βρίσκεται στο υπ ́αριθμόν 510 τεμάχιο
αναδασμού Κατσικάς έτους 1975 του Δήμου Ιωαννιτών με την παρακείμενη οδό. (Αρ. απόφ. 133/2021
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής
όχλησης κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων της εταιρείας «Δ. Τσινάβος – Ο. Τσινάβου κ’ ΣΙΑ ΟΕ» που
βρίσκεται την Κοινότητα Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. 134/2021 Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής)
21. Τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών
στα: ΟΤ «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» – ΚΧ 79Α – ΚΧ 80 «ΠΛΑΤΕΙΑ» – ΚΧ 80Α. (Αρ. απόφ. 135/2021 Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής)
22. Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ Γ582 επί της οδού Άρη Βελουχιώτη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου περιοχής Τσιφλικόπουλου πόλης Ιωαννίνων. (Αρ. απόφ. 136/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών για την
απόκτηση νέων κοινόχρηστων χώρων. (Αρ. απόφ. 137/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
24. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση δραστηριότητας κέντρου αποθήκευσης και
διανομής σε ακίνητο που βρίσκεται στα υπ ́αριθμ. 517 και 518 τεμάχια αναδασμού Κατσικάς έτους 1975
της Κοινότητας Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών της εταιρείας «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.». (Αρ. απόφ.
143/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ ́αριθμ. 114/2021 Α.Δ.Σ. περί τροποποίησης στον οριακό δρόμο του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας XXIII (ΠΕ 23) περιοχής Δροσιάς Δήμου
Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. 148/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 232 επί της οδού Δωδώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
περιοχής Βελισσαρίου πόλης Ιωαννίνων. (Αρ. απόφ. 149/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητές: κ. Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος
27. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 61966c2b5243b938f782255b στις18/11/21 17:07

έργου(κατηγορίας Α2, ομάδα 4η

, α/α 3 &7):«Εγκατάσταση, Αποθήκευση και Μεταφόρτωση Επικίνδυνων
Αποβλήτων – εργασίες R12, R13 (Ολική Χωρητικότητα Q =49 t) & Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων- εργασίες R12, R13 (Εισερχόμενα Απόβλητα 20 t/ημ<:<75 t/ημ) στη Δ.Ε. Ανατολής, Δ.
Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
28. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η

,α/α 6):«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής
μονάδας, δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ.
Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
29. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 6η& 1η, α/α 2): « Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300
κλινών στην εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων
της Περιφέρειας Ηπείρου»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγητής: Ιωάννης Αϊβατίδης – Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
30. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά τα εξάμηνα κατάρτισης 2021 Β και 2022 Α (Αρ.
απόφασης 35/2021 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
31. Συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Ιωαννιτών (Ε.ΚΟΙΝ) και ορισμός εκπροσώπου του στην
Γενική Συνέλευση.
32. Έγκριση άρσης παραχώρησης μέρους του δεύτερου ορόφου του 9ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ανατολής.
33. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
Ιωαννιτών μέσω της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022.
34. Μετεγκατάσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.
35. Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων Δήμου Ιωαννιτών.
36. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
37. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων.
38. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».
39. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 299/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανασυγκρότησης της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
40. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ‘ΝΠΔΔ “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής” (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών” -εκπρόσωπος εργαζομένων
και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των εργαζομένων του ΝΠΔΔ .
41. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης.

Δείτε Επίσης

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Ιωαννίνων αναδεικνύουν ζητήματα των ΑμεΑ, θετικές πρωτοβουλίες και τονίζουν : Θέμα παιδείας η στάση των συμπολιτών μας

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—- Θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον ...