Παρασκευή , 31 Μαΐου 2024
Αρχική / Εκπαίδευση / Η ΑΔΕΔΥ στο πλευρό της ΟΛΜΕ και των εκπαιδευτικών ενάντια στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Η ΑΔΕΔΥ στο πλευρό της ΟΛΜΕ και των εκπαιδευτικών ενάντια στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την ακόλουθη εξώδικη γνωστοποίηση απέστειλε η ΑΔΕΔΥ με αφορμή την τροπολογία που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Οικονομικών.

β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Υπουργό Εσωτερικών.

2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ κατ’άρθρο 13 περ.Β΄ υποπ.6 του Καταστατικού της στις 6.10.2020 και σε συνέχεια της αποχής-απεργίας που προκήρυξε στις 20.5.2020

Αντιδρώντας:

α) Αφ’ενός στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 ν.4686/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ A` 157/10-8-2020, με τις οποίες θεσπίστηκε η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας. Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 63 ν.4686/2020 προβλέφθηκε η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. Περαιτέρω προβλέφθηκε ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων.

β) Αφ’ετέρου στην κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 63 ν.4686/2020 εκδοθείσα υπ’αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», με την οποία προβλέπεται όλως εξαιρετικά και μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας και με την οποία υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της σχετικής διαδικασίας.

Και λαμβάνοντας υπόψη

το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών,

Αποφάσισε

να στηρίξει την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενάντια στην εφαρμογή της τροπολογίας που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας και της κατ’εξουσιοδότηση τούτης εκδοθείσης με αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα:

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων που επιτρέπει την ζωντανή, απευθείας μετάδοση μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως θίγει ευθέως συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά τους δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμά τους σε προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτικότητά τους (άρθρο 9Α Συντ.) και το δικαίωμά τους στην εργασία (άρθρο 22 παρ.1 Συντ.), στον πυρήνα του οποίου ανήκει η απαγόρευση βιντεοσκόπησής τους εν ώρα εργασίας.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων παρίσταται αντίθετο προς το άρθρο 43 παρ.2 Συντ. διότι η παρεχόμενη στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων νομοθετική εξουσιοδότηση, τυγχάνει παντελώς γενική και αόριστη, ενώ ταυτόχρονα τόσο το άρθρο 63 ν.4686/2020 όσο και η κατ’εξουσιοδότηση τούτουμε αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιτίθενται ευθέως στα άρθρα 9Α, 16 παρ.2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ., αφού εισάγουν μη νόμιμο τον περιορισμό του ατομικού δικαιώματος μαθητών και εκπαιδευτικών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α Συντ., λόγω του παντελώς ανεπαρκούς, ασυνεπούς και μη συστηματικού νομοθετικού πλαισίου που θεσπίζουν, την στιγμή που διακυβεύονται ατομικές ελευθερίες με την ζωντανή διεξαγωγή μαθημάτων στον χώρο του σχολείου.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων που προβλέπει την παροχή της δυνατότητας για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας εντός των σχολικών αιθουσών αντιστρατεύεται τον ίδιο τον χαρακτήρα της παιδείας ως βασικής αποστολής του Κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος.

Ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως όπως εξειδικεύεται στα άρθρα 1, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985, έχει ως θεμελιώδη πυρήνα του, την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την ζωντανή μετάδοση του μαθήματος με χρήση καμερών εντός της σχολικής αίθουσας, χωρίς να διακυβευθεί η ομαλή και αποτελεσματική αποστολή του Κράτους, την οποία εγγυάται το άρθρο 16 παρ.2 Συντ.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων εισήχθη χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 13 ν.4624/2019 γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων στο μέτρο που προβλέπει να γίνεται καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της εργασίας τους, εντός των χώρων διδασκαλίας είναι αντίθετο προς το άρθρο 22 παρ.1 Συντ., που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020)απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εξεδόθη κατ’εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, και από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων εντός των σχολικών αιθουσών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020 και της κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσας με αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτωνως αντίθετων στα άρθρα 43 παρ.2, 9Α, 16 παρ.2, 25 παρ.1 εδ.δ΄ και 22 παρ.1 Συντ. καθώς και ως αντίθετων στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 07.10.2020

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...