Σάββατο , 16 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Πολιτισμός / Προσφυγές της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ, αλλά και του Συλλόγου Καθηγητών Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων κατά της πρόσληψης 48 ατόμων στη Φιλαρμονική και στη Συμφωνική του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων

Προσφυγές της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ, αλλά και του Συλλόγου Καθηγητών Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων κατά της πρόσληψης 48 ατόμων στη Φιλαρμονική και στη Συμφωνική του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων

Προσφυγή κατά της απόφασης πρόσληψης 48 ατόμων στη Φιλαρμονική και στη Συμφωνική του Πνευματικού Κέντρου κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ, αλλά και ο Σύλλογος Καθηγητών Ωδείου. Συνοπτικά στην προσφυγή που κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου αναφερονται οι εξής λόγοι:


α. Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων

β.Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς τη διαδικασία επιλογής

γ.Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς το νόμιμο δικαίωμα της πολυθεσίας των μουσικών.

Αναλυτικά παρατίθενται οι δύο προσφυγές παρακάτω:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Δ/ΝΣΗ: Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα)

 ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 61, τηλ.2103235095, 6977256675) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

 1. Της με αριθμό 191/2020(ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.) , με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης: ∆ημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και Παράρτημα Ανατολής και Φιλαρμονική με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους»
 • Κάθε άλλης συναφούς πράξεως.

Στις 2-11-2020 αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ως εκ τούτου λάβαμε γνώση για την ανωτέρω 191/2020 προσβαλλόμενη απόφαση η οποία αφορά την έγκριση των όρων προκήρυξης 48 θέσεων μουσικών για απασχόληση στο αναφερόμενο ΝΠΙΔ.

Κατά της απόφασης αυτής προσφεύγουμε και ζητούμε την ακύρωσή της για τους εξής λόγους:

Α) Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων

Β) Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς τη διαδικασία επιλογής

Γ) Παραβίαση της νομοθεσίας ως προς το νόμιμο δικαίωμα της πολυθεσίας των μουσικών.

Συγκεκριμένα:

Α) Τα τυπικά προσόντα των μουσικών προβλέπονται στα νομοθετήματα:

 1. Για την ΠΕ κατηγορία στο αρ. 3 του ΠΔ 50/2001 και είναι το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ
 2. Για την ΤΕ κατηγορία στο αρ.1, περ. ε του ΠΔ 476/81 και στο αρ. 26, παρ. 8 του Ν.4325/15 και είναι πτυχίο ή δίπλωμα Ωδείου και Απολυτήριο Λυκείου.
 3. Για την ΔΕ κατηγορία, στο αρ.1, περ. ε του ΠΔ 476/81 και το ΠΔ 50/2001 και είναι επαρκείς μουσικές γνώσεις και Απολυτήριο Λυκείου

Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες ΠΕ συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ (άρθρο 18 παρ. 7 ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2527/1997).

Στην προσβαλλόμενη απόφαση, κατά παράβαση της ανωτέρω νομοθεσίας και χωρίς σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ, το ΔΣ του ΝΠΙΔ, αποφάσισε και θέσπισε επιπλέον υποχρεωτικά τυπικά προσόντα όπως της προϋπηρεσίας και της ασαφούς καλλιτεχνικής  δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται ουσιαστικά μουσικοί που διαθέτουν τα κατά το νόμο τυπικά προσόντα αλλα στεριούνται τα αυθαίρετα θεσπισμένα από το ΔΣ του ΝΠΙΔ. Ως εκ τούτου το σκέλος της απόφασης αυτό, πρέπει να καταργηθεί και να ακυρωθεί.

Β) Το καλλιτεχνικό προσωπικό γενικά, εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων  του  Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των : ν. 2190/07αρ.14, παρ 2θ, όπως ισχύει , αρ.ν.3584/07, αρ.223, παρ.5&ΠΔ 524/80. Οι εξαίρεση αυτή αφορά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόληψη είτε πρόκειται για συμβάσεις εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, βλ ΣΧΕΤ. 1: 30390/19-7-2010  έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) είτε για συμβάσεις  έργου  (βλ. αρ 26, παρ.2 ν.4325/15).

Οι μουσικοί των ΟΤΑ χαρακτηρίζονται ως καλλιτεχνικό προσωπικό διότι η απασχόληση τους είτε ως διδακτικό προσωπικό (βλ.ΣΧΕΤ.2: αιτεκθ. & αρ 26, παρ.2 ν.4325/15) είτε ως εκτελεστές μουσικών οργάνων, προϋποθέτει καλλιτεχνική ικανότητα άρα προσιδιάζει στην καλλιτεχνική τους ιδιότητα. Ως εκ τούτου η επιλογή τους δεν γίνεται με τα τυπικά – αντικειμενικά κριτήρια του και τη διαδικασία του ν. 2190/07, αλλά με κριτήρια-δεδομένα που τίθενται από τα εξειδικευμένα πρόσωπα της ειδικής επιτροπής με τη  διαδικασία επιλογής των αρ. 4 & 5 του  ΠΔ.524/80, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή εκτιμά επιτόπου και ελεύθερα τα προσόντα των υποψηφίων , διενεργεί πρακτική άσκηση (συνέντευξη) αν το κρίνει αναγκαίο και συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατά την κρίση της. 

Στην προσβαλλόμενη απόφαση, κατά παράβαση της ανωτέρω νομοθεσίας, των οδηγιών του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών και χωρίς οποιοδήποτε νομικό έρεισμα, το ΔΣ του ΝΠΙΔ, θέσπισε ένα αυθαίρετο σύστημα μοριοδότησης των τυπικών και άλλων προσόντων των υποψηφίων, έθεσε δε και βαθμολογία % σε αυτά, με αποτέλεσμα , να περιορίζεται και να καθοδηγείται το έργο της ειδικής τριμελούς επιτροπής επιλογής του αρ.4 του ΠΔ 524/80, αφού η Επιτροπή «υποχρεούται» να λειτουργήσει  λογιστικά, υπολογίζοντας με προαποφασισμένους συντελεστές και όχι καλλιτεχνικά, όπως ο νόμος προβλέπει. Με τον τρόπο αυτό κατευθύνεται να «επιλέξει» κατά την κρίση του ΔΣ, τους Υμέτερους  και αρεστούς της Διοίκησης και όχι τους άξιους κατά την κρίση της. Ως εκ τούτου το σκέλος της απόφασης αυτό, πρέπει να καταργηθεί και να ακυρωθεί.

Γ)  Σύμφωνα με το αρ. άρ. 16 παρ. 5 του Ν. 1256/1982 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 40 του Ν.1548/1985), οι μουσικοί εξαιρούνται της απαγόρευσης κατοχής και 2ης θέσης στο Δημόσιο Τομέα. Με την 67/2017 απόφαση του Τμήματος Ι (ελέγχου δημοσιονομικών δαπανών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι ο νόμος δεν περιορίζει την κατοχή 2ης θέσης ακόμα και στον ίδιο Φορέα.

Στην προσβαλλόμενη απόφαση, παραβιάζεται το ανωτέρω νομοθετημένο δικαίωμα, λόγω του περιορισμού των συναδέλφων μουσικών – ήδη εργαζομένων στο Φορέα, που δύναται να συνάψουν 2η σχέση εργασίας. Η προσβαλλόμενη απόφαση προβλέπει , καταφανώς παράνομα, τη δυνατότητα σύναψης 2ης σχέσης εργασίας ΜΟΝΟ (!) στους πλήρως απασχολούμενους, αποκλείοντας όσους έχουν μειωμένη απασχόληση. Επιπλέον το ΔΣ αυτού  του ΝΠΙΔ, αυθαίρετα κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε να χορηγεί ειδική άδεια εργασίας για μουσικούς που ήδη εργάζονται στο ΝΠΙΔ (!)Ως εκ τούτου το σκέλος της απόφασης αυτό, πρέπει να καταργηθεί και να ακυρωθεί.

———————————————————————–

 • Επειδή η προσβαλλόμενη 191/2020(ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία ως προς τα τυπικά προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των ειδικοτήτων μουσικών.
 • Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα, καθώς η προσβαλλόμενη πράξη αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 2-11-2020.
 • χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, των κανονισμών, οργανισμών, οδηγιών κ.λ.π., που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της».
 • Επειδή έχουμε άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον προς την άσκηση της υπό κρίσης προσφυγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα Προσφυγή.
 • Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί 191/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»
 • Να ακυρωθεί κάθε άλλη συναφής πράξη της διοίκησης
 • Να υποχρεωθεί το ανωτέρω ΝΠΙΔ σε νέα σύννομη απόφαση.

                                                                                                                                           Αθήνα, 5-11-2020

Για το ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος                                              Η Γενική Γραμματέας

Παναγιώτης Λυκούδης                                  Αικατερίνη Αλμαλή

«Σύλλογος Καθηγητών Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Δ/ΝΣΗ: Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα)

 ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του A/Βάθμιου Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Καθηγητών Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων» που εδρεύει στα Ιωάννινα (Μπιζανίου 2, τηλ. 6942674440) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της με αριθμό 191/2020(ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.) , με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης: ∆ημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και Παράρτημα Ανατολής και Φιλαρμονική με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους».

——————

Στις 2-11-2020 αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ως εκ τούτου λάβαμε γνώση για την ανωτέρω 191/2020 προσβαλλόμενη απόφαση η οποία αφορά την έγκριση των όρων προκήρυξης 48 θέσεων μουσικών για απασχόληση στο αναφερόμενο ΝΠΙΔ.

Κατά της απόφασης αυτής προσφεύγουμε και ζητούμε την ακύρωσή της, λόγω παρεμπόδισης απολαβής του νομίμου δικαιώματος των μουσικών, να κατέχουν και 2η θέση εργασίας στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το αρ. άρ. 16 παρ. 5 του Ν. 1256/1982 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 40 του Ν.1548/1985), οι μουσικοί εξαιρούνται της απαγόρευσης κατοχής και 2ης θέσης στο Δημόσιο Τομέα. Με την 67/2017 απόφαση του Τμήματος Ι (ελέγχου δημοσιονομικών δαπανών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι ο νόμος δεν περιορίζει την κατοχή 2ης θέσης ακόμα και στον ίδιο Φορέα.

Στην προσβαλλόμενη απόφαση, παραβιάζεται το ανωτέρω νομοθετημένο δικαίωμα, λόγω του περιορισμού των συναδέλφων μας μουσικών –εργαζομένων στο Δημοτικό Ωδείου, που δύναται να συνάψουν 2η σχέση εργασίας. Η απόφαση προβλέπει  παράνομα, τη δυνατότητα σύναψης 2ης σχέσης εργασίας ΜΟΝΟ στους μουσικούς που ήδη εργάζονται πλήρως , επιφυλάσσοντας δυσμενή διάκριση σε όσους έχουν μειωμένη απασχόληση, οι οποίοι προφανώς έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη να εργαστούν επιπλέον.

 Επιπλέον το ΔΣ του ΝΠΙΔ, για πρώτη φορά τη φετινή σχολική χρονιά, αποφάσισε να χορηγεί ειδική άδεια εργασίας για μουσικούς που ήδη εργάζονται στο ΝΠΙΔ (!), ενώ τα προηγούμενα έτη η σύναψη 2ης σχέσης εργασίας γίνονταν χωρίς να απαιτείται αυτή η άδεια, η οποία να σημειώσουμε ότι δεν προβλέπεται από πουθενά.

Ως εκ τούτου το σκέλος της απόφασης αυτό, πρέπει να καταργηθεί και να ακυρωθεί.

———————————————————————–

 • Επειδή η προσβαλλόμενη 191/2020(ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» παράγει δυσμενή διάκριση σε μέλη μας μουσικούς όπως ανωτέρω αναλύθηκε
 • Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα, καθώς η προσβαλλόμενη πράξη αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 2-11-2020.
 • .
 • Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον προς την άσκηση της υπό κρίσης προσφυγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα Προσφυγή.
 • Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί 191/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΕΜΟΛΝΒ-2Τ0) απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»
 • Να ακυρωθεί κάθε άλλη συναφής πράξη της διοίκησης
 • Να υποχρεωθεί το ανωτέρω ΝΠΙΔ σε νέα σύννομη απόφαση.

                                                                                                                                           Ιωάννινα, 9-11-2020

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας

Βασιλική Αρλέτου                                                       Φανή Μαντέλλου                 

Δείτε Επίσης

Το Ζωγράφειο Σχολείο στο επίκεντρο της Ελληνο-Αυστριακής Διασύνδεσης

          Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το Ζωγράφειο Σχολείο, όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευση,ς ...