Δευτέρα , 1 Ιουλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Σταύρος Καλογιάννης: Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις

Σταύρος Καλογιάννης: Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο για την «Πτηνοτροφία κρεατοπαραγωγής συμβατικής εκτροφής», λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, καταθέτοντας σχετική Αναφορά(υπ’ αρ. πρωτ. 3428/2021) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην απάντησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαθανάσης, κοινοποιεί το υπ’ αρ. πρωτ. 89639/2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«1. Ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 αποτελεί βασική συνιστώσα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Βασικές του επιδιώξεις είναι η δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών,δυναμικών επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, η ενθάρρυνση στις συνεργασίες επιχειρήσεων, η υποστήριξη των μικρών και μέσου μεγέθους επιχειρηματικών μονάδων. […]Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4399/2016 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και του πρωτογενή, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια που θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές της χώρας μας και να τύχουν κρατικών ενισχύσεων με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα τιθέμενα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου του νόμου.

Επισημαίνεται ότι για καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθμ. 129229/24-11-2017 – Β’4122, όπως τροποποιήθηκε) εξειδικεύοντας την πολιτική στον τομέα αυτό που μαζί με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες στους λοιπούς τομείς της οικονομίας θα αποτελούν πεδίο εφαρμογής του Ν. 4399/2016 και των ενεργοποιούμενων Καθεστώτων Ενίσχυσης.

2. Εσχάτως, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε δύο ακόμη αποφάσεις Προκηρύξεων Καθεστώτων Ενισχύσεων που αφορούν :

α. Την έβδομη (7η) Προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», με την υπ΄ αριθμ. 56673/20-05-2021 (Β΄2143/22-05-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και

β. Την πέμπτη (5η) Προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», με την υπ΄ αριθμ. 56672/20-05-2021 (Β΄2142/22-05-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, στα ανωτέρω καθεστώτα, ήταν η Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης των κύκλων υποβολών είχε οριστεί η Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021, χρονικό διάστημα εντός του οποίου υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα επενδυτικά σχέδια τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες και να ενισχυθούν με ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 και της κάθε Προκήρυξης, η διαδικασία αξιολόγησης και για τα δύο ως άνω καθεστώτα ενισχύσεων είναι συγκριτική και επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών προτάσεων καθορίζει και τον χρόνο ένταξης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων σε έκαστο καθεστώς ενίσχυσης, οπότε θα πρέπει να επιδιώκεται η κατά το δυνατόν μικρότερη χρονική απόσταση μεταξύ των αρχικών υποβληθέντων αιτημάτων με την οριστική έγκρισή των.

4. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η σε τακτά χρονικά διαστήματα ενεργοποίηση καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 με κριτήρια αφενός μεν τη σκοπιμότητα ως προς την εξυπηρέτηση των γενικότερων αναπτυξιακών επιδιώξεων της χώρας και αφετέρου δε τη συμβατότητα αυτών, τόσο με τις γενικότερες αρχές του αναπτυξιακού νόμου, όσο και με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών ενισχύσεων […] και προς την κατεύθυνση αυτή προχωρεί με συνεχείς κανονιστικού και οργανωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις επιδιώκοντας τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος προκειμένου οι φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας να αναπτύσσουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες τους σε προβλέψιμους και επιθυμητούς για αυτούς χρόνους».

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...