Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023
Αρχική / ΑΛΙΕΙΑ / ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 506/03.11.2020 Πρόσκληση, προέβη στη 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/19.05.2020 Πρόσκλησης για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. Η τροποποίηση αφορά τη νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων. Ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 27/11/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:              

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

για υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα, προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Περιοχή παρέμβασηςαποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικάτις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναιη κ. Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: [email protected]και για τεχνικά θέματα ΟΠΣοι κ.κ.: Μώκος Ηλίας και Αναστασίου Μαρία, τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: [email protected].

Για τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ